Lutowy Wieczór Tumski

Mat. Pras.

Podczas pierwszego w tym roku, lutowego Wieczoru Tumskiego, usłyszymy wykład Witalia Michalczuka z Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany „Jerzy Nowosielski. W poszukiwaniu ikony – odkrycie poprzez sztukę awangardy”. W drugiej części Wieczoru wystąpi Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”, pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni. Wykonają oni dla Państwa śpiewy prawosławnej tradycji Rzeczypospolitej.

Wieczór Tumski odbędzie się 25.02.24, o godzinie 19:30 w Kościele św. Krzyża we Wrocławiu. Wstęp wolny!

Program:

Przyjdźcie pokłońmy się – monodyczny śpiew tradycji kijowskiej

Stychera do św. Onufrego – Irmologion Jabłeczyński, XVIII w.

Dogmatyk – ton 5, melodia bizantyjska

Pogodna Światłości – muzyka Siergiej Trubaczow (1919-95)

Psalm 134 – śpiew kijowski, Paweł Czesnakow (1877-1944)

Magnificat – melodia monasteru w Jabłecznej

Jednorodzony Synu – irmologion Przemyski, XVII w.

Trisagion – irmologion Przemyski, XVII w.

Kant św. Atanazego Brzeskiego – XVII w.

Pieśń do św. Onufrego: „Uciekając na pustynię” – Bohohlasnik Poczajewski, 1790

Pieśń do św. Onufrego: „Ktokolwiek w jakim utrapieniu” – Bohohlasnik Poczajewski, 1790

Pieśń: „Matko najsławniejsza” – Bohohlasnik Poczajewski, 1790

Niech się wypełni modlitwa moja – Irmologion Supraski, XVI-XVII w.

Teraz siły niebiańskie – muzyka Grigorij Lwowski (1830-1894)

Skosztujcie i ujrzyjcie jak dobry jest Pan – irmologion Supraski, XVI-XVII w.

Chrystus powstał z martwych – melodie: bizantyjska, gruzińska, kijowska

Witali Michalczuk, urodził się 7 stycznia 1987 w dawnym Brześciu Litewskim (ob. Białoruś) w prawdziwej kresowej rodzinie, w której przez wieki są złączone wyznania, języki i narodowości, określa siebie obywatelem I Rzeczypospolitej. Od maleńkości marzył, żeby zostać duchownym prawosławnym i archeologiem. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie i Chrześcijańską Akademię Teologiczną, od czasów studiów w seminarium równolegle studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył dwa wydziały – archeologię i filozofie, co w decydujący sposób spełniło jego teologiczne poszukiwania, skierowane w stronę człowieka i tajemnicy, dziejącej się w jego granicach. Jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta na Wydziale „Artes Liberales” UW w pracowni „Speculum Byzantinum”, pełni funkcję sekretarza naukowego pracowni. Od 2019 roku jest dyrektorem Muzeum Ikon w Warszawie, autor i kurator szeregu wystaw malarstwa ikonowego i sztuki współczesnej. Zajmuje się teologią prawosławną, patrystyką i myślą filozoficzną neoplatonizmu, kulturą bizantyńską, liturgiką i sztuką wschodniochrześcijańską, bada formy doświadczenia artystycznego w liturgii i ich związek ze sztuką współczesną: słowem, architekturą, plastyką i teatrem. Szczególnie zajmuje się prawosławnym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, specyfiką form sztuki, tradycji liturgicznej, mistyki, myśli teologicznej i społecznej powstałych w obrębie kultury państwa polsko-litewskiego.

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”, obrał swoją nazwę od greckiego terminu określającego zasłonę oddzielającą ołtarzową część świątyni od pozostałych części. Liturgiczna rola zasłony polega na udostępnianiu najbardziej tajemniczego i świętego miejsca w centralnych momentach nabożeństw. Zespół „Katapetasma” analogicznie istnieje po to, aby odkrywać esencję piękna zawartego na przestrzeni całej historii muzyki cerkiewnej. Szczególnie ważny repertuar w działalności zespołu, to utwory, których konstrukcja muzyczna pochodzi z najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego takich jak bizantyjska, staroruska czy gruzińska. Tradycje te stanowią wyznacznik muzycznego stylu wschodniej liturgii, na przestrzeni wszystkich epok sztuki zaistniałych w prawosławiu, czego dowodem są melodie monasterskie Rusi istniejące zarówno w monodycznych jak i harmonicznych formach, które to zespół uznaje za bazę wyjściową programów koncertowych i liturgicznych. Ponadto kluczowym zadaniem zespołu jest poszukiwanie i odtworzenie prawosławnej tradycji nabożeństw w dawnej Rzeczpospolitej. Członkowie chóru, to aktywni uczestnicy liturgii, psalmiści, dyrygenci i teolodzy, traktujący działalność koncertową jako przedłużenie muzycznego doświadczenia liturgii. Zespół występował wielokrotnie w kraju i za granicą m in. w Belgii, Serbii oraz Francji, gdzie kilkukrotnie odbył tournée obejmujące łącznie ponad 30 miast. Posiada w dorobku szereg nagrań telewizyjnych i radiowych, a także wydaną płytę CD o tytule „Tryptyk Jabłeczyński”, będącą miarodajnym przekrojem lokalnych stylów liturgii prawosławnej istniejących przez ponad 500 lat w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. „Katapetasma” współtworzyła ponadto płytę „Kodeks supraski”, nagrywając utwory dawnych tradycji monodii cerkiewnej włączając w nie słynny Irmologion Supraski. Kierownikiem i inicjatorem „Katapetasmy” jest dr Łukasz Hajduczenia, absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, wydziału wokalnego Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina w Warszawie, wydziału wokalnego Guildall School of Music and Drama w Londynie, solista Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Polskiej Opery Królewskiej, laureat międzynarodowych konkursów wokalnych w Nowym Sączu, Moskwie, Łodzi, Katowicach i Barcelonie. Dr Łukasz Hajduczenia jest ponadto badaczem muzyki cerkiewnej, autorem szeregu tekstów oraz obronionej na Wydziale Artes Liberales UW rozprawy pt. „Muzyczna forma liturgii prawosławnej”.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content