Regulamin konkursów

Regulamin konkursów Radia Rodzina obowiązujący od 1 marca 2019 r.

1. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu Radio Rodzina z siedzibą we Wrocławiu (50-328)  przy ul. Katedralnej 4, zwane dalej Radiem.

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich konkursów organizowanych na fanpage’u Radia (na stronie www.facebook.com/radiorodzina) oraz odpowiednio na antenie Radia, chyba że w zapowiedziach konkursu ogłoszono inny regulamin.

Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Radio. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które w czasie trwania konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu nadeślą najciekawszą z punktu widzenia Radia odpowiedź na pytanie konkursowe.

2. Zasady uczestnictwa w konkursach

W celu wzięcia udziału w konkursach należy spełnić warunek określony każdorazowo w zapowiedzi konkursu ogłaszanej na antenie.

Uczestnik udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie (telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez SMS) w terminie podanym na antenie przez prowadzącego audycję konkursową. W każdym przypadku warunkiem udziału w konkursie jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu.

W przypadku konkursu na fanpage’u  Radia (na stronie www.facebook.com/radiorodzina) zadaniem uczestnika jest opublikowanie pod postem konkursowym komentarza zgodnie ze wskazaną w poście konkursowym treścią.

Każdy Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz albo odpowiednio udzielić tylko jednej odpowiedzi.

Organizator dokona oceny komentarzy i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u w terminie wskazanym w poście konkursowym, albo odpowiednio na antenie Radia w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu.

Wysłanie komentarza albo udzielenie odpowiedzi przez uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Radia autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie komentarza na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Zasady przyznawania nagrody

Zasady przyznawania nagród określa prowadzący audycję. Liczba zwycięzców w konkursie zależy od puli nagród przeznaczonej dla danego konkursu i ogłoszonej zapowiedzi antenowej konkursu.

O wygranej i sposobie jej odbioru laureat informowany jest przez osobę prowadzącą dany konkurs.

W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Radia Rodzina ani członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Radio Rodzina ma prawo nie przyznać nagrody bez podania przyczyny.

Uczestnik konkursu jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego treść i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

4. Odbiór nagród

Słuchacze, podający adres wrocławski, odbierają nagrody osobiście w siedzibie Radia Rodzina w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 19:00. W uzasadnionych przypadkach nagroda będzie przesłana pocztą.

W przypadku nieodebrania nagród w terminie 30 dni od dnia wygrania w danym konkursie laureat traci prawo do nagrody, a Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

Skip to content