Kongres Odnowy Wsi w Szklarskiej Porębie

fot. Radio Rodzina

Przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych oraz liderzy społeczności lokalnych dyskutowali o kierunkach rozwoju obszarów wiejskich podczas dorocznego Kongresu Odnowy Wsi. Spotkanie było także okazją do podsumowania wsparcia, jakie samorząd województwa dolnośląskiego przeznacza dla obszarów wiejskich. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Grzegorz Macko.

– Samorząd Województwa Dolnośląskiego każdego roku przeznacza wsparcie finansowe z własnego budżetu na zadania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki nim przeprowadzamy konkursy na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy oraz wydarzeń promujących ideę odnowy wsi – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Kongres organizowany jest dla  uczestników inicjatywy Odnowy Dolnośląskiej Wsi, do której należy 129 gmin z województwa dolnośląskiego. Program Odnowa Wsi Dolnośląskiejto największy i najdłużej działający regionalny program aktywizacji społeczności lokalnych. Jego istotą jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co skutkować ma zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi i skierowany jest na oddolną mobilizację zasobów wiejskich.

– Chcemy tworzyć warunki do swobodnej dyskusji, promocji i rozwoju szeroko rozumianych inicjatyw społecznych dotyczących obszarów wiejskich. Motywem przewodnim tegorocznego kongresu była wieś inteligentna i wielofunkcyjna. Podczas kongresu przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowoczesnych metod i technologii we wspieraniu oddolnych inicjatyw, wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności, strategie promocji produktów lokalnych – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

Wśród wielu działań prowadzonych dla obszarów wiejskich są konkursy, dzięki którym realizowane są na nich niezbędne dla społeczności lokalnych inwestycje. Przykładem może być m.in. konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, który skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Jego celem jest poprawa warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców do pracy na rzecz swoich miejscowości.

– Konkurs ten cieszy się każdorazowo dużym zainteresowaniem. W tym roku w ramach naboru dofinansowano 52 wnioski samorządów gminnych w łącznej wysokości prawie 2 mln zł. Każdy z nich to ważna dla lokalnej społeczności inwestycja, dlatego gorąco zachęcam do uczestniczenia w kolejnych edycjach konkursu – dodaje marszałek Cezary Przybylski.

Kolejnym przykładem jest konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”, którego celem jest wsparcie społeczności lokalnych przy realizacji zadań integrujących i zacieśniających więzi społeczne wśród mieszkańców wsi. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych,  a w bieżącym roku dofinansowano 28 ofert na łączną kwotę 200 tysięcy zł. 

Samorząd województwa, w ramach swojego budżetu, wspiera również samorządy gminne w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gmin. Celem tego konkursu jest poprawa gospodarki wodnej, ochrona przed lokalnymi podtopieniami i powodziami, zapobieganie erozji gleby. W bieżącym roku dofinansowanie przyznano 55 samorządom na łączną kwotę 1,5 mln zł.

– Dodatkowo, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tylko w tym roku przeznaczono około 236 mln zł na zadania związane z inwestycjami w gospodarkę wodno-ściekową, scalanie gruntów oraz na budowę i przebudowę dróg publicznych. Dla Samorządu Województwa rozwój obszarów wiejskich jest jednym z najważniejszych priorytetów – podsumowuje wicemarszałek Grzegorz Macko.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content