Samorząd Województwa Dolnośląskiego uruchamia nowe projekty skierowane do uczniów dolnośląskich szkół podstawowych oraz przyszłych maturzystów

Mat. Pras.

Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z obszaru Województwa Dolnośląskiego. Założeniem projektu jest wspieranie uzdolnionej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

– Zależy mi na tym, aby uzdolniona młodzież miała możliwość rozwoju swoich talentów pomimo trudnej sytuacji, w której się znajdują. Kluczem do rozwoju naszego regionu jest tworzenie warunków, które dają możliwość jak największej liczbie uczniów na dobry start w przyszłość przy wykorzystaniu zdolności, które mają. Uruchamiany program stypendialny to krok w tym kierunku. – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Program stypendialny realizowany będzie w roku szkolnym 2024/2025 oraz 2025/2026 w Województwie Dolnośląskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Budżetu Państwa i Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego przy udziale Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz 5 oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym.

W ramach Programu przyznawane będą stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, którzy jednocześnie są zagrożeni wykluczeniem społecznym spowodowanym np. niepełnosprawnością, przebywaniem w pieczy zastępczej, utratą jednego z rodziców.

Stypendium w kwocie 10 000,00 zł przyznawane będzie uczniowi na czas trwania nauki w latach szkolnych 2024/2025 oraz 2025/2026 i będzie wypłacane w transzach. W roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano przyznanie 300 stypendiów. 

Uczeń, aby uzyskać stypendium musi spełnić odpowiednie kryteria m.in. uzyskać średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów ścisłych (tj. matematyka, informatyka, geografia, biologia) po klasie 6 na poziomie nie niższym niż 4,50. Wymagane jest również opracowanie pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związanego z rozwojem uzdolnień i zainteresowań.

– Dziś spotykamy się już na ostatniej sesji Sejmiku obecnej kadencji, ale to, że ta sesja jest ostatnia, nie to nie znaczy, że przestaliśmy pracować. Tak jak Państwo widzicie dzisiaj jeszcze bardzo ważna uchwała- wsparcie dla młodzieży, program stypendialny. Cieszę się, że tutaj to zaangażowanie jest do końca. Nie ustajemy w realizacji naszych obietnic, bo przecież te programy są ważne dla młodzieży, bez względu na to, w której części naszej kadencji się znajdujemy- mówi Ewelina Szydłowska-Kędziera, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Projekt „Szansa dla wszystkich – program podnoszenia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego od 2024 r. do 2027 r. w partnerstwie z 11 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi dla szkół licealnych/techników tj.: Powiatem Dzierżoniowskim, Powiatem Jaworskim, Powiatem Kamiennogórskim, Powiatem Lubańskim, Powiatem Lwóweckim, Powiatem Oleśnickim, Powiatem Oławski, Powiatem Średzkim, Powiatem Wołowskim, Powiatem Ząbkowickim. Województwo Dolnośląskie przekaże 11 Partnerom projektu środki na realizację działań w łącznej wysokości do 11 071 793,72 zł:

 • Powiat Dzierżoniowski 1 790 684,12
 • Powiat Jaworski 962 256,96
 • Powiat Kamiennogórski 1 658 503,20
 • Powiat Lubański 429 834,60
 • Powiat Lwówecki 1 187 369,52
 • Powiat Oleśnicki 1 121 347,00
 • Powiat Oławski 649 205,28
 • Powiat Polkowicki 664 273,44
 • Powiat Średzki 589 279,08
 • Powiat Wołowski 1 222 988,52
 • Powiat Ząbkowicki 796 052,00

– Dolny Śląsk nie jest liderem, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości w porównaniu z innymi województwami, stąd potrzeba realizacji tego programu. Matura to dla młodych ludzi bardzo ważny egzamin, który często ma duży wpływ na wybór dalszej ścieżki życiowej. Samorząd Województwa będzie wspierać maturzystów w przygotowaniach do tego kluczowego egzaminu, aby mogli spełniać swoje plany zawodowe – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest wsparcie uczniów liceów i techników w podniesieniu wyników maturalnych w zakresie dwóch przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego oraz matematyki.

Zadania do realizacji w projekcie:

 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz matematyki dla uczniów realizowane w dwóch latach szkolnych 2024/25 oraz 2025/26. W każdym roku szkolnym zaplanowano realizację zajęć przez 10 tygodni.
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów w ramach projektu. Każdemu uczniowi będzie przysługiwać 10 godzin indywidualnego wsparcia nauczyciela, 5 godzin z języka oraz 5 godzin z matematyki.
 • Zakup sprzętu oraz materiały dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z języka polskiego i/lub matematyki. Zakupy te ściśle powiązane będą z celem projektu.
 • Kursy dla nauczycieli pracujących z młodzieżą dotyczące wykorzystania metod coachingu, tutoringu i mentoringu w pracy z uczniem.

– Klub Prawa i Sprawiedliwości jak widać mimo tego, że już upływa koniec kadencji, nie zatrzymuje swoich działań. To jest bardzo ważny program, który będzie realizowany przez Województwo Dolnośląskie na rzecz dolnośląskiej młodzieży. W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować Marszałkowi Krzyżanowskiemu i całemu jego zespołowi za tą ciężką, wytężoną pracę na rzecz dolnośląskiej młodzieży i na rzecz Dolnego Śląska– dodaje Piotr Karwan, Przewodniczący Klubu PiS w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Mat. Pras.
Mat. Pras.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content