Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2023 r. 

Mat. Pras.

W 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 520 mln zł, tj. o 156 mln wyższy w porównaniu do roku ubiegłego (364 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy wyniósł 257 mln zł i był o 105 mln wyższy niż w 2022 r. (152 mln zł).

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2023 r.:

·         Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 520 mln zł (2022 r.: 364 mln zł).

·         Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 257 mln zł (2022 r.: 152 mln zł).

·         W 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 2 599 GWh energii elektrycznej i 10 695 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 1 058 GWh energii elektrycznej i 9 470 TJ ciepła.

Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 808 mln zł oraz wzrost przychodów ze sprzedaży energii cieplnej o 430 mln zł.

Istotne znaczenie dla wyników finansowych Grupy miał odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. ujęła w kosztach sprzedaży szacowany odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 rok w kwocie 554 mln zł (w tym KOGENERACJA S.A. 27 mln zł i EC Zielona Góra S.A. 527 mln zł).

Jednocześnie w 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odnotowała wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 715 mln zł i były wyższe o 208 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Istotny wpływ na wynik Grupy miało ujęcie zdarzenia o charakterze jednorazowym, dotyczącego szacunku kosztów z tytułu ewentualnego zwrotu dopłaty gazowej przez jednostkę zależną w kwocie 126,7 mln zł, w związku z korektą roczną kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za rok 2022 i 2023:

·         według danych za rok 2022 średnioroczny koszt gazu ziemnego zakupionego przez spółkę zależną – EC Zielona Góra S.A. – był niższy od średniorocznego kosztu węgla zużywanego na wytworzenie energii elektrycznej w jednostkach centralnie dysponowanych. W oparciu o powyższe Prezes URE wydał decyzję o ujemnej kwocie korekty rocznej za rok 2022 oraz konieczności zapłaty środków w kwocie 34,9 mln zł na rachunek Zarządcy Rozliczeń S.A.

·         na dzień 31 grudnia 2023 r., stosując podejście zgodne z decyzją Prezesa URE w zakresie korekty rocznej za rok 2022 oraz zgodnie z najlepszą wiedzą, określono wysokość ujemnej korekty rocznej za 2023 rok w wysokości 91,8 mln zł.

– W minionym roku, działając w zgodzie ze Strategią Biznesową zakładającą przygotowania do dekarbonizacji, nasza spółka stawiała na rozwój, realizując zaplanowane projekty inwestycyjne – podkreśla Dominik Wadecki, prezes KOGENERACJI. – Kluczowym pozostaje budowa nowej elektrociepłowni gazowej w Siechnicach – w 2023 r. zakończono budowę przyłącza gazowego, oddane zostały do eksploatacji cztery kotły szczytowo-rezerwowe i akumulator ciepła. Większego tempa nabrały też prace związane z zapewnieniem przyszłości dla EC Wrocław, która do 2030 r. zyska nowe urządzenia wykorzystujące nisko- i zeroemisyjne technologie – dodaje Dominik Wadecki.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content