8 marca rusza II etap rekrutacji do szkół podstawowych

Mat. Pras.

 8 marca o godz. 12.00 rusza II etap (uzupełniający) elektronicznej rekrutacji do wrocławskich szkół podstawowych. O przyjęciu do placówki pozaobwodowej decyduje liczba punktów rekrutacyjnych, nie kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych we Wrocławiu prowadzona jest w pełni elektronicznie. Rodzice mogą bez wychodzenia z domu złożyć wnioski rekrutacyjne do wybranych placówek na rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Niezbędne do tego jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego. W innym wypadku dokument będzie trzeba złożyć osobiście w placówce, co też będzie możliwe.

– W drugim etapie rekrutacji biorą udział rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do pozaobwodowej szkoły podstawowej. Przy czym, warunek jest taki, że w danej placówce będą jeszcze wolne miejsca. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych przez kandydata punktów rekrutacyjnych – mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM Wrocławia.

Każde dziecko zamieszkałe we Wrocławiu ma zagwarantowane miejsce w swojej obwodowej szkole podstawowej.

Rekrutacja elektroniczna

W drugim etapie należy wskazać maks. trzy szkoły, z czego ostatnią musi być szkoła tzw. obwodowa, gdzie dziecko ma zagwarantowane miejsce. Składać wnioski, w formie elektronicznej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów (na rekrutacje.edu.wroclaw.pl)można do 11 marca do godz. 15.00.

Punkty rekrutacyjne (w rekrutacji do szkół pozaobwodowych) przyznawane są m.in. za zgłoszenie jednocześnie do tej samej szkoły dwoje lub więcej dzieci, lub zgłoszenie dziecka posiadającego już rodzeństwo w wybranej placówce. Także za udział w programie Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX.

Dwie nowe placówki we wrocławskiej rekrutacji

W tegorocznej elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych biorą udział także dwie nowoczesne placówki, które uruchomione zostaną 2 września: Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Cynamonowej (docelowo dla 1200 uczniów i przedszkolaków) oraz Przyjazny Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Białostockiej (docelowo dla 1000 uczniów i przedszkolaków).

Składać wnioski w II etapie rekrutacji do wrocławskich szkół podstawowych będzie można od 8 marca (piątek) od godz. 12:00 do 11 marca (poniedziałek) do godz. 15:00.

Więcej punktów z Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX

Aktywując Status MAX w programie Nasz Wrocław będzie można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji do wrocławskich szkół podstawowych (pozaobwodowych). Miasto chce w ten sposób premiować rodziców, którzy płacą podatki we Wrocławiu i są zameldowani na stałe w naszym mieście.

Dziecko rodzica, który posiada aktywny Status Nasz Wrocław MAX, uzyska dodatkowo 90 pkt. do szkół podstawowych (pozaobwodowych).

Jak uzyskać status Nasz Wrocław MAX?

Po pierwsze – trzeba zarejestrować się w programie Nasz Wrocław (podając imię, nazwisko, PESEL czy adres e-mail) i uzyskać aktywny Status Podatnika – czyli potwierdzić fakt rozliczenia podatku za ubiegły rok we Wrocławiu. Można to wykonać poprzez:

  • elektroniczną aktywację statusu,
  • zdalną aktywację statusu poprzez czat wideo,
  • stacjonarną aktywację statusu.

By uzyskać status MAX, należy dodatkowo potwierdzić meldunek stały we Wrocławiu. Można to zrobić okazując informację
o zameldowaniu z aplikacji mObywatel lub pobraną ze strony gov.pl albo zaświadczenie uzyskane w Centrum Obsługi Mieszkańca:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP (z dopiskiem „Nasz Wrocław MAX” w temacie),
  • w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Kotlarskiej 41,
  • poprzez czat wideo.

www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/jak-aktywowac-status-nasz-wroclaw-max

Punkty także za Nasz Wrocław

Z kolei 80 pkt. do klas I szkół podstawowych (pozaobwodowych) można będzie otrzymać posiadając wyłącznie aktywny status podatnika
w programie Nasz Wrocław
, czyli za rozliczenie podatku dochodowego we Wrocławiu.

  • Korzyści z programu Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX

Rozliczając podatek we Wrocławiu i będąc zameldowanym w naszym mieście, skorzystamy łącznie z 22 bezpłatnych wejściówek czy zniżek w blisko 80 punktach na terenie miasta. Korzystając z darmowych wejść oraz zniżek z Naszym Wrocławiem MAX – nawet ponad 2700 zł. Uzyskamy też dodatkowe punkty w rekrutacji do wrocławskich przedszkoli i szkół podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca (II etap) – szkoły podstawowe – etap nieobwodowy oraz rekrutacja do oddziałów integracyjnych:

1.     Składanie wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 08.03.2024 r. od godz. 12:00.

2.     Zakończenie składania wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 11.03.2024 r. do godz. 15:00.

3.     Sprawdzenie wyników kwalifikacji – 18.03.2024 r.

4.     Złożenie ewentualnej rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 18.03.2024 r.

5.     Zamknięcie możliwości złożenia rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 19.03.2024 r.

6.     Sprawdzenie list przyjętych – 20.03.2024 r. od godz. 12:00.

Kryteria – rekrutacja do SP (pozaobwodowe placówki)

KryteriumLiczba punktów
1.Kandydat zamieszkujący we Wrocławiu100
2.Udział w programie Nasz Wrocław (usłudze świadczonej drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia oraz aglomeracji wrocławskiej) przez jednego z rodziców posiadającego: a) Aktywny Status Podatnika w ramach programu, dla mieszkańców, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu (z wyłączeniem I urzędu skarbowego), albo b) Aktywny status MAX w ramach programu, dla mieszkańców którzy posiadają aktywny Status Podatnika (tj. rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu) oraz potwierdzili zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiua) 80       b) 90
3.Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej70
4.Zgłoszenie jednocześnie do klasy I w tej samej szkole dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole lub przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja60
5.Kandydat uczęszczający w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja: a) do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej
i rekrutujący się do tej szkoły, b) do oddziału przedszkolnego w przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły
w tym zespole
50
6.Dochód na osobę w rodzinie dziecka a) w przypadku dochodu w wysokości równej
i mniejszej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pkt b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę
w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt) Wzór: 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych; dochód na osobę
w rodzinie dziecka = liczba punktów

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content