PGE wspiera badania prowadzone w Magurskim Parku Narodowym

Foto: Mat. Pras.

PGE Polska Grupa Energetyczna w ramach współpracy z Magurskim Parkiem Narodowym zaangażowała się w badania telemetryczne i genetyczne populacji nadobnicy alpejskiej – jednego z najpiękniejszych chrząszczy w Polsce. Badania trwały do połowy listopada br.

Głównym celem prowadzonych badań było zebranie danych dotyczących zdrowotności populacji nadobnicy alpejskiej z terenu Magurskiego Parku Narodowego, poznanie szczegółowych parametrów środowiskowych, a także zakresu osobniczego zasięgu występowania tego gatunku. Przeprowadzona analiza pozwoliła m.in. na uzyskanie danych lokalizacyjnych, na podstawie których można wnioskować o zasięgu osobniczym poszczególnych nadobnic w trakcie trwania sezonu rozrodczego, a w konsekwencji o zdolnościach rozprzestrzeniania się tego chrząszcza oraz jego odrębności genetycznej.

Badania nad gatunkiem nadobnicy alpejskiej składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła analizy zdolności przemieszczania się tego gatunku, dzięki czemu możliwe było określenie maksymalnych odległości ich rozprzestrzeniania się, a w konsekwencji możliwości ewentualnego odbudowania się populacji, gdyby nastąpiła wystarczająca poprawa siedlisk. Druga część natomiast, zakładała przeprowadzenie analizy genetycznej mającej na celu określenie stanu zdrowotnego populacji.

W wyniku przeprowadzonego badania udało się zebrać materiał genetyczny z ponad 100 osobników nadobnicy alpejskiej, który został poddany analizie w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie. Zgodnie z obserwacjami, większość nadobnic nie przemieściła się na odległość większą niż 50 metrów, a rekordowa dyspersja wyniosła 428 metrów. Badania nad nadobnicą alpejską będą kontynuowane w 2024 roku.

Nadobnica alpejska to jeden z symboli Magurskiego Parku Narodowego, jak i Beskidu Niskiego, a także priorytetowego gatunku bezkręgowca z punktu widzenia sieci Natura 2000, zarówno w Karpatach, jak i w całej Polsce. Nadobnica wpisana jest również do Czerwonej Księgi gatunków zwierząt prawnie chronionych w Polsce ze względu na spadek jej liczebności. Przyczyna wymierania gatunku i zanikania jego populacji nie jest rozpoznana. Współpraca PGE i Magurskiego Parku i wspólnie przeprowadzone badania mają na celu uzyskanie odpowiedzi na te pytania.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content