Strategia ZIT dla Wrocławia i okolic podpisana

Foto: Mat. Pras.

Przedstawiciele Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Wrocław podpisali dziś dokument, który pozwoli na realizację wielu ponadgminnych projektów, przy wykorzystaniu finansowania ze środków Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Marcin Krzyżanowski i Grzegorz Macko, Krzysztof Maj i Tymoteusz Myrda – członkowie zarządu województwa oraz Renata Granowska – Wiceprezydent Wrocławia razem z przedstawicielami ZITu Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– Dolny Śląsk swój znakomity rozwój zawdzięcza w dużej mierze środkom unijnym. Na lata 2021-2027 wynegocjowaliśmy rekordowy nowy budżet unijny w wysokości ponad 11 miliardów złotych. Dzięki temu będziemy z sukcesami kontynuować dynamiczne tempo rozwoju naszego regionu w kolejnych latach – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 to dokument niezwykle ważny dla Wrocławia i całej aglomeracji. Podpisane dziś porozumienie pozwoli na realizację wielu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których oddziaływanie wykracza poza obszar jednej gminy.

– Podpisanie dzisiejszego porozumienia to kolejny krok w uruchomieniu Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku. Środki te wspierać będą usługi społeczne, na które jest i będzie duże zapotrzebowanie. Projekty przyczynią się do zwiększenia dostępu do usług asystenckich, opiekuńczych oraz opieki wytchnieniowej – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

– Jako Dolny Śląsk w obecnej perspektywie budżetowej pozyskaliśmy ponad 11 mld zł w ramach Funduszy Europejskich dla naszego regionu. To efekt dobrych i skutecznych negocjacji oraz dużego wsparcia ze strony administracji rządowej. Teraz robimy kolejny krok, aby pozyskane środki skutecznie zagospodarować w gminach Dolnego Śląska – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

W ramach ZIT WrOF współpracuje 19 gmin skupionych wokół miasta rdzenia – Wrocławia. Na ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego przypada alokacja w wysokości 63,4 miliona euro. W ostatnich latach na ich obszarze udało się zrealizować projekty, które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców m.in. w zakresie edukacji, infrastruktury technicznej i społecznej, atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, rewitalizacji, ochrony środowiska, otoczenia biznesu oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób starszych.

– Dzięki temu porozumieniu będziemy realizować dobre projekty. Wśród nich są te oddzielne, ale także dużo wspólnych dotyczących transportu, mobilności, komunikacji ale także usługi społeczne, edukację czy termomodernizację. Wrocław jest w centrum naszej metropolii „ZIT-owskiej”, ale wszyscy jesteśmy partnerami i dzięki temu udało nam się dziś podpisać to porozumienie. Staramy się aby nasze projekty były dobrze zintegrowane ponieważ na końcu beneficjentami są zawsze mieszkańcy naszych gmin – mówi Renata Granowska, Wiceprezydent Wrocławia.

W sumie na realizację podejścia terytorialnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 przeznaczono 532,5 miliona euro. Spójność terytorialna, jest ważnym elementem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest narzędziem wspierającym wdrażanie strategii terytorialnych z wykorzystaniem możliwości finansowych jakie dają nam Fundusze Europejskie. ZIT-y służą przede wszystkim wspieraniu rozwoju miast i obszarów z nimi funkcjonalnie powiązanych. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne cele. Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

– Cieszę się, że nasz dialog dobiegł końca. Podpisaliśmy umowę, a teraz jest czas na jej realizację aby zarówno mieszkańcy Wrocławia ale także całego obszaru ZIT-u wrocławskiego korzystali z tych projektów  – dodaje Krzysztof Maj, członek zarządu województwa.

Dzięki trwającym od stycznia br. pracom nad przygotowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz wyborem strategicznych przedsięwzięć, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano do wdrożenia blisko 70 projektów zintegrowanych, w kluczowych dla naszego regionu sferach, takich jak:

  • środowisko,
  • mobilność miejska,
  • rynek pracy i włączenie społeczne,
  • edukacja,
  • i co najważniejsze tzw. działania bliżej mieszkańców, czyli wspierające zintegrowany, szeroko rozumiany rozwój na obszarach miejskich.

Dzięki podpisanemu Porozumieniu terytorialnemu, ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, jako pierwszy w regionie, będzie mógł rozpocząć rzeczywistą realizację projektów strategicznych, które przyczynią się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspokajania potrzeb tego obszaru.

– Wsparcie unijne pozwala realizować projekty, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców Dolnego Śląska. Dzięki niemu możemy inwestować w transport, infrastrukturę i poprzez to  poprawiać komfort ich codziennego życia – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Foto: Mat. Pras.
Foto: Mat. Pras.
Foto: Mat. Pras.
Foto: Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content