Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Wrocławia

fot. Patrycja Jenczmionka - Błędowska

Trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór, trasa tramwajowa przez Popowice i Szczepin, budowa Mostów Chrobrego, rekordowa liczba wymienionych pieców, otwarcie Aquaparku na Brochowie i Hali Sportowej na Racławickiej – to tylko część z dziesiątek wielkich inwestycji realizowanych w ubiegłym roku we Wrocławiu. Jacek Sutryk podsumował minione 12 miesięcy, a Rada Miejska udzieliła prezydentowi Wrocławia absolutorium i przyjęła Raport o Stanie Miasta.

Absolutorium dla prezydenta miasta to jedno z ważniejszych głosowań Rady Miejskiej w ciągu roku. Procedura ta służy ocenie wykonania budżetu samorządu. Za absolutorium było 20 radnych, 17 przeciw , nikt nie wstrzymał się od głosu. To ostatnie podsumowanie w roku w tej kadencji samorządowej.  

– W rok 2022 wchodziliśmy z wielką nadzieją. Wygasająca powoli pandemia i idące w ślad za tym „luzowanie” obostrzeń pozwalały nam na powrót myśleć perspektywicznie o naszym mieście. 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie. Wspominam o tym zdarzeniu globalnym, bo wkrótce w bardzo wymierny sposób zderzyliśmy się z jego konsekwencjami w naszym mieście – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

FINANSE WROCŁAWIA

Po rozliczeniu w całości budżetu za poprzedni rok podstawowe dane wyglądają następująco: wpływy do budżetu miasta w 2022 r. wyniosły 6,14 mld zł, wydatki: 6,55 mld zł. Wzrost zadłużenia rok do roku był związany z rozpoczęciem kolejnych inwestycji, które wymagały wkładu własnego, ale także inflacją i wzrostem stup procentowych, a tym samym rat kredytowych.

– W 2022 roku wpływy do budżetu miasta przekroczyły 6 miliardów złotych, lecz były niższe niż w 2021 r. To efekt przede wszystkim zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd.  Gdyby nie reformy podatkowe, mielibyśmy już budżet na poziomie ponad 7 miliardów złotych – tłumaczył prezydent Wrocławia.

Najwięcej pieniędzy miasto przeznacza na edukację. W 2022 roku stanowiła ona niemal 31 procent budżetu. Transport i łączność to z kolei 20 procent budżetu, a pomoc społeczna, polityka społeczna i rodzinna to kolejne niemal 16 procent budżetu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową wzrosły o 35 procent w stosunku do roku 2021 i wyniosły 525 milionów zł.

ILE  STRACIŁ WROCŁAW  

W wyniku działań rządu nastąpił ogromny spadek wpływów z podatku PIT w polskich miastach. Związek Miast Polskich wyliczył, że do końca 2023 roku miasta członkowskie Związku utracą z PIT-u łącznie niemal 28 miliardów złotych, z czego miasta na prawach powiatu, a więc takie jak Wrocław, niemal 21 miliardów.

Dla samego Wrocławia te dane są zatrważające:
·        suma ubytków w dochodach z PIT za 2019–2023 wynosi 1,7 miliarda złotych,
·        suma otrzymanych przez miasto rekompensat w latach 2021 i 2022 to zaledwie 390 milionów złotych,
·        W związku z tym kwota ubytku (pomniejszona o otrzymane i oczekiwane rekompensaty) to prawie 1,4 miliarda złotych.

REKORDOWE WYDATKI NA INWESTYCJE

W ubiegłym roku Urząd Miasta przeznaczył 994 milionów złotych na inwestycje w poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia. To o ponad 80 milionów więcej, niż w 2021 roku. Ponad połowę z tych środków przeznaczono na transport i infrastrukturę.

– Trasa na Nowy Dwór to największa inwestycja komunikacyjna władz Wrocławia od 1949 roku. Oprócz niej, kluczowe inwestycje ubiegłego roku to m.in. trasa tramwajowa na Popowice, budowa Mostów Chrobrego, przedszkole przy ulicy Hallera czy Aleja Wielkiej Wyspy – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Dodatkowo – oprócz wydatków z budżetu miasta – własne programy inwestycyjne ze swoich budżetów realizują miejskie spółki. Na przykład największa spółka – MPWiK – tylko w 2022 roku wydała na inwestycje ponad 182 miliony złotych.

LICZBA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA

Według danych GUS we Wrocławiu mieszka ponad 670 tysięcy osób, co daje nam trzecie miejsce w kraju – po Warszawie i Krakowie. Jednak bardziej wiarygodne są dane „po zużyciu wody” – MPWiK szacuje liczbę mieszkańców, a tak naprawdę „użytkowników” miasta, na ponad 840 tysięcy osób. Niemal 30 procent ludności miasta – a więc co trzecia osoba – to przybysze z Ukrainy. Od lutego do grudnia 2022 roku  Wydział Spraw Obywatelskich nadał numery PESEL niemal 120 tysiącom obywateli Ukrainy.

POMOC UKRAINIE

Migracja z Ukrainy była jednym z głównych tematów zeszłego roku. Stała się potężnym wyzwaniem dla miejskiej administracji, zwłaszcza dla służb socjalnych, które musiały sprostać nowym, nierealizowanym wcześniej zadaniom.

– W zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 86 milionów złotych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy. Dodatkowo nasz MOPS przyznał świadczenia w łącznej wysokości ponad 13 milionów złotych niemal 45 tysiącom obywateli Ukrainy – mówił Jacek Sutryk.

Budynek przy ul. Grochowej 13, będący w zarządzie ZZK, został wyznaczony jako miejsce zakwaterowania dla migrantów wojennych. Dla uchodźców miasto przeznaczyło także: Dom Studencki „Pancernik” przy ul. Tramwajowej i Hotel Asystenta „Sezam” przy ul. M. Curie-Skłodowskiej. Łączny koszt przygotowania i przystosowania budynków wyniósł ponad 570 tysięcy złotych.

Tylko w pierwszych kilku tygodniach kryzysu uchodźczego przez wrocławski dworzec główny przeszło ponad 400 tysięcy osób. W Stacji Dialog zebrała się grupa ponad 4000 wolontariuszy, którzy przez wiele dni w kilkugodzinnych zmianach pomagali wszystkim, którzy dotarli na wrocławski Dworzec Główny. Wiele więcej osób pomagało z żywnością i produktami pierwszej potrzeby donosząc je do punktów pomocowych. Wrocławska wspólnota ponownie zdała egzamin.

Na początku roku szkolnego 2022/2023 we wrocławskich placówkach oświatowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, zapisanych było ponad 8600 uczennic i uczniów pochodzenia ukraińskiego. Dodatkowo miasto zapewnia tym dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną i organizuje kursy języka polskiego.

EDUKACJA

W 2022 roku wydatki na oświatę przekroczyły kwotę 2 miliardów złotych, podczas gdy w ramach subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej miasto otrzymało od rządu jedynie 984 miliony złotych. Co oznacza, że subwencja i dotacja pokryły niespełna połowę wydatków na edukację szkolną i przedszkolną. Pozostałą część kosztów oświaty i wynagrodzeń dla nauczycieli Wrocław musiał pokryć z własnego budżetu.

W 2022 roku systematycznie poprawiał się stan budynków szkolnych i ich wyposażenie. Całkowity koszt inwestycji w infrastrukturę edukacyjną wyniósł ponad 110 milionów złotych.

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

10 milionów złotych to wydatki na ochronę i promocję zdrowia w 2022r.  
Z programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych skorzystało ponad 136 tysięcy mieszkańców Wrocławia.

120 par skorzystało z programu leczenia niepłodności metodą In vitro. 2 tysiące osób uczestniczyło w programach edukacyjnych dotyczących macierzyństwa oraz opieki nad matką i dzieckiem. Z kolei 6 tysięcy osób skorzystało z różnych form wsparcia, zajęć i konsultacji. Nadal działa mobilny punkt KTG. 12 tysięcy przedszkolaków i 6,5 tys. uczniów wzięło udział w programie zapobiegania próchnicy zębów.

– W ramach profilaktyki nadwagi i otyłości przeprowadziliśmy ponad 1400 konsultacji. 1530 osób skorzystało z programu profilaktyki nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego, a 6000 kobiet z programu profilaktyki raka piersi. Kontynuowaliśmy także wieloletni program profilaktyki cukrzycy i zaburzeń metabolicznych – dodawał prezydent.

OPIEKA NAD NAJMŁODSZYMI WROCŁAWIANAMI

Rośnie tak zwany „wskaźnik użłobkowienia”. To liczba miejsc w żłobkach jako procent liczby dzieci w wieku do lat trzech. Wskaźnik ten wzrósł o 12 punktów procentowych. I już ponad połowa dzieci w tej grupie ma zapewnione miejsce w żłobku. We Wrocławiu jest ponad 8 600 miejsc w żłobkach, 648 miejsc w klubach dziecięcych oraz 480 miejsc w formie dziennego opiekuna.

PROFILAKTYKA CHORÓB DLA OSÓB STARSZYCH

Dzięki działaniom miasta 4300 osób zostało zaszczepionych przeciwko grypie. Ratusz zapewnia także opiekę psychologiczną dla seniorów, u których wystąpiły problemy psychogeriatryczne. Ratusz prowadzi także wiele niestandardowych działań:

– Pod koniec 2022 r. podpisaliśmy umowę dzięki, której 500 wrocławskich seniorów otrzyma specjalne urządzenia mobilne z „przyciskiem życia” oraz stacjonarne urządzenia głośnomówiące. Specjalny przycisk na opasce umożliwi wezwanie natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Z kolei urządzenie głośnomówiące pozwoli skontaktować się z ratownikiem medycznym – mówił Jacek Sutryk.  

Miasto przeznaczyło także pół miliona złotych na zakup sprzętu dla wrocławskich szpitali i innych podmiotów leczniczych.

ZIELONE INWESTYCJE I WALKA ZE SMOGIEM

– Adaptacja do zmian klimatu to dla wszystkich  gigantyczne wyzwanie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego opracowaliśmy miejski plan adaptacji do zmian klimatu i sukcesywnie go realizujemy – mówił prezydent Wrocławia.

Od 2019 roku ratusz zwiększa nakłady na zieleń w mieście. W 2022 roku samorząd wydał na ten cel ponad 39 milionów złotych.

– Do 2024 roku planujemy zlikwidować wszystkie piece pozaklasowe w miejskim zasobie komunalnym. Na cały program antysmogowy chcemy przeznaczyć łącznie 330 milionów złotych – mówił prezydent.

Rok 2022 był rekordowy pod względem zlikwidowanych pieców – miasto usunęło 4140 pieców. Dla porównania w 2019 roku było to ponad 1400 pieców, w 2020 roku – 1800, a w 2021 roku – 3300. W sumie od początku funkcjonowania programu, czyli od 2014 roku, dzięki działaniom Urzędu Miasta zlikwidowano ok. 14,4 tysięcy pieców.

WROCŁAW – MIASTO PRZYJAZNE DLA BIZNESU

W 2022 roku swoje siedziby miało we Wrocławiu ponad 5 tysięcy firm z udziałem kapitału zagranicznego, co stolicy Dolnego Śląska trzeci wynik w kraju, po Warszawie i Krakowie.  Ma to szczególne znaczenie w kontekście powstawania nowych miejsc pracy.  W ubiegłym roku liczba podmiotów gospodarczych we Wrocławiu zwiększyła się o blisko 8 tysięcy i na koniec 2022 roku wynosiła ponad 141 tysięcy.

Wrocław jest też jednym z najsilniejszych centrów innowacji i nowoczesnej gospodarki w Polsce. Według rankingu fundacji Startup Poland w 2022roku stolica regionu zajęła pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby zarejestrowanych startupów.

– Wrocław stał się ponownie miastem rozwijającym turystykę, miastem określanym stolicą start-upów, miastem rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej jako otwarty do niesienia pomocy, miastem, w którym biznes konsekwentnie lokuje nowe inwestycje – podkreślał Jacek Sutryk.

PODSUMOWANIE

– Rok 2022 był dla mnie osobiście rokiem smutku z powodu tragedii milionów osób dotkniętych wojną, a zarazem rokiem nadziei, gdy widziałem wrocławską społeczną odpowiedź wyrażoną praktycznymi działaniami na rzecz ludzi w potrzebie. Wrocławia nie buduje tylko kapitał, nowe osiedla, drogi czy nawet ciesząca nas zieleń i parki. Wrocław budują ludzie. I to dzięki ludziom Wrocław jest wciąż na czele tabeli polskich miast – podsumował Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content