Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2023 r.

Źródło: mat. pras. PGE

  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 314 mln zł (2022 r.: 140 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 215 mln zł (2022 r.: 76 mln zł).
  • W I kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 826 GWh energii elektrycznej i 4 276 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A. 412 GWh energii elektrycznej i 3 767 TJ ciepła.

Wyniki finansowe

W I kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 314 mln zł, tj. o 174 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (140 mln zł). Zysk netto Grupy wyniósł 215 mln zł i był o 139 mln zł wyższy niż w I kwartale 2022 r. (76 mln zł). Lepszy wynik finansowy to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła.

Wyniki operacyjne

Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 384 mln zł oraz wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 141 mln zł.

Jednocześnie w I kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odnotowała wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2. Wyniosły one 264 mln zł i były o 91 mln zł (+53%) wyższe w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego.

Istotne znaczenie dla wyników finansowych Grupy miała wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. W wyniku zmian otoczenia regulacyjnego Grupa została objęta Ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców, która to ustawa określa maksymalną cenę energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowany odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za I kwartał 2023 r. ujęto w kosztach sprzedaży w wysokości 205,8 mln zł (w tym KOGENERACJA S.A. 5,6 mln zł i EC Zielona Góra S.A. 200,2 mln zł).

– Od marca, po opublikowaniu przez Prezesa URE maksymalnych cen dostawy ciepła, wdrożony został mechanizm wsparcia odbiorców uprawnionych. Takie działania umożliwiła Ustawa z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Ochrona cen ciepła uwzględniona zostanie również w rozliczeniach z odbiorcami za styczeń i luty  – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI S.A. – Nasze aktywności realizowane w I kwartale br. dotyczyły też m.in. przyszłości naszych wrocławskich zakładów w związku z realizacją strategii dekarbonizacji. Aktywnie pracujemy nad analizą możliwości zamiany jednostek produkcyjnych na źródła nisko- i zeroemisyjne.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content