Samorząd Województwa stawia na profilaktykę zdrowia

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił trzy konkursy na realizatorów programów polityki zdrowotnej na lata 2023-2025. Programy dotyczą profilaktyki osteoporozy, zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie oraz wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt. Programy sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Ich wartość to 6,7 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 15 tys. osób.

– Stawiamy na profilaktykę, dlatego uruchamiamy kolejne programy zdrowotne. Naszą szczególną uwagę przywiązujemy do zdrowia najmłodszych mieszkańców Dolnego Śląska. Rozpoczynamy realizację programu, którego celem jest wykrywanie wad rozwojowych u dzieci. Działania adresujemy również do osób leczonych onkologicznie oraz osób narażonych na chorobę, jaką jest osteoporoza – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Realizatorem programu polityki zdrowotnej może być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący taką działalność. Realizator musi dysponować odpowiednim sprzętem i aparaturą medyczną oraz personelem medycznym. Programy zostały opracowane na podstawie rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Termin składania dokumentów trwa do 23 marca 2023r.

Konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt – poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025

Programem zostaną objęte noworodki i niemowlęta z wadą rozwojową lub podejrzeniem zaburzenia w rozwoju urodzone w latach 2023-2025 z terenu województwa dolnośląskiego. Budżet programu to 3 mln zł.

W Polsce rocznie rodzi się około 7 tysięcy dzieci z co najmniej jedną poważną wadą rozwojową (www.rejestrwad.pl). W województwie dolnośląskim w latach 2019-2021 urodziło się 77066 dzieci, w tym 2097 z wrodzonymi wadami rozwojowymi. W 2021 roku na 24431 urodzeń, 656 dzieci urodziło się w wadami wrodzonymi. Definicja wrodzonej wady rozwojowej jest bardzo szeroka i obejmuje każdą nieprawidłowość anatomiczną i funkcjonalną obecną przy urodzeniu, jednak nie zawsze rozpoznawalną w okresie noworodkowym.

Najważniejszym celem programu jest realna poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego w zakresie:

– wczesnej wykrywalności wad i zaburzeń rozwojowych u noworodków i niemowląt,

– wprowadzenia kompleksowej i skoordynowanej opieki (poprzez konsylia lekarskie),

– holistycznej opieki uwzględniającej opiekę psychologiczną nad całą rodziną pacjenta oraz wsparcie formalno-logistyczne dla rodziców dziecka z wadą rozwojową w jego pierwszym okresie życia.

W ramach Programu ważnym elementem będzie koordynacja działania wokół pacjenta przez Koordynatora Programu oraz Konsylium specjalistów. Konsylia muszą być zakończone wydaniem rodzicowi karty zawierającej zalecenia konsultantów, w tym proponowaną diagnostykę i miejsce wykonania konsultacji i z uwzględnieniem miejsca zamieszkania rodziny.

Konsylia wielospecjalistyczne przyspieszą postawienie właściwej diagnozy medycznej

u dziecka z zaburzeniem rozwoju, natomiast opieka psychologiczna oraz wsparcie formalno-logistyczne dla całej rodziny pacjenta poprawi jakość życia rodziny.

Szczegółowe informacje:

https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/artykul/konkurs-na-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-wczesnego-wykrywania-wad-rozwojowy/

Konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025

Program w latach 2023 – 2025 skierowany będzie do kobiet w wieku 18-40 lat ze zdiagnozowaną chorobą onkologiczną bądź hematologiczną. Budżet programu to 2,2 mln zł.

W Programie zaplanowano realizację 5 części:

Część I – Kampania informacyjno-promocyjna,

Część II – Nabór do programu,

Część III – Szkolenia kadry medycznej,

Część IV – Edukacja zdrowotna dla pacjentów onkologicznych i hematologicznych w

wieku prokreacyjnym,

Część V – Krioprezerwacja tkanki jajnika oraz jej autotransplantacja.

Jedną z możliwych procedur zabezpieczenia płodności jest krioprezerwacja fragmentów jajnika u kobiet. Jest to metoda, dzięki której możliwe jest długotrwałe przechowywanie fragmentów tkanek w postaci zamrożonej. Pobranie tkanki jajnika wykonuje się przy użyciu techniki laparoskopowej. Następnie poddaje się je kriokonserwacji, a po wyleczeniu choroby nowotworowej można wszczepić je ponownie.

Niepłodność i przeciwdziałanie jej u pacjentów onkologicznych jest obecnie często podnoszonym tematem. Niepłodność lub znaczne ograniczenie płodności, związane są nie tylko z przebiegiem samej choroby nowotworowej, ale w głównej mierze spowodowane są terapią przeciwnowotworową. Obecny postęp medycyny pozwala na wykorzystanie szansy na zachowanie płodności, co wcześniej wydawało się niemożliwe, zwłaszcza dla chorych onkologicznie.

Przewiduje się, że w programie rocznie uczestniczyć będzie 2325 osób, w tym: 2000 osób uczestniczyć będzie w zajęciach edukacyjnych, 100 pacjentów skorzysta z indywidualnych konsultacji specjalistycznych, 100 pacjentów onkologicznych i hematologicznych skierowanych zostanie do zabiegu krioprezerwacji tkanki jajnika, w tym 25 zabezpieczy swoją płodność poprzez krioprezerwację. 100 pracowników ochrony zdrowia uczestniczyć będzie w szkoleniu.

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzydziestu lat wzrosła ponad dwukrotnie. Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce.

Wśród mężczyzn w województwie dolnośląskim najczęściej występującymi nowotworami są: nowotwory płuc stanowiące około jedną piątą zachorowań, nowotwory gruczołu krokowego (17,8%), jelita grubego (7,3%), pęcherza moczowego (7,3%).

Natomiast u kobiet na terenie Dolnego Śląska najczęstszym nowotworem jest rak piersi

stanowiący ponad jedną piątą zachorowań. Kolejno plasują się nowotwory płuc (12,5%),

trzonu macicy (6,7%) jelita grubego (6,1%).

Szczegółowe informacje:

https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/artykul/konkurs-na-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-zachowania-plodnosci-u-pacjento/

Konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.

Osteoporoza jest chorobą, która występuje u co czwartej kobiety w wieku pomenopauzalnym i u 15% mężczyzn w starszym wieku. Całkowite ryzyko złamań u kobiet wynosi 30-40%, natomiast u mężczyzn około 20%.

Osteoporoza to choroba układu kostnego związana z niską masą kostną, która przyczynia się do zwiększonej podatności na złamania. W Polsce problem ten dotyka 2,1 mln osób, z czego 1,7 mln stanowią kobiety. W 2012 roku liczba ta wynosiła 1,92 mln, natomiast w 2018 roku już 2,12 mln. Większość tej grupy stanowiły kobiety.

Budżet programu to 1,5 mln zł. Działaniami ma zostać objętych 5300 osób. W ramach programu polityki zdrowotnej będą prowadzone:

  • działania informacyjno-edukacyjne,
  • oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX – w przypadku wyniku równego lub wyższego niż 5% uczestnik otrzymuje informację zwrotną o zakwalifikowaniu do pomiaru DXA,
  • badanie densytometryczne – działania są skierowane do uczestników programu, którzy skorzystali z edukacji zdrowotnej i uzyskali wynik FRAX ≥5%. Pomiar densytometrii DXA jest dokonywany na szyjce kości udowej,
  • konsultacja lekarska – po wykonaniu badania densytometrycznego, każdy uczestnik

programu odbywa wizytę lekarską – niezależnie od wyniku badania. W trakcie tej wizyty, lekarz omawia z uczestnikiem wynik badania DXA. Następnie wykonuje ponowną ocenę ryzyka złamania z użyciem narzędzia FRAX. W przypadku braku osteoporozy pacjent informowany jest o wyniku ujemnym (tj. brak stwierdzonej osteoporozy). W przypadku wykrycia osteoporozy uczestnik kierowany jest do leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ. W czasie konsultacji lekarz przekazuje pacjentowi informację na temat jego bieżącego stanu zdrowia, zalecenia odnośnie dalszego postępowania oraz wskazuje wszystkie dostępne ścieżki postępowania specjalistycznego w ramach systemu opieki zdrowotnej,

  • szkolenia personelu medycznego.

Szczegółowe informacje:

https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/artykul/konkurs-na-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-profilaktyki-i-wczesnego-wykrywani/

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content