Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023

mat. prasowe

Już wkrótce nabrzeże całej Odry znów będzie tętnić życiem. Powołany przez Sejmik Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 wesprze dolnośląskie gminy w realizacji projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury nad Odrą. W marcu startują dwa konkursy na dofinansowanie dla samorządów i NGO z puli Funduszu. 

– Skupiamy się na Odrze, jako głównej rzece regionu. Inwestując w obiekty małej infrastruktury, przystanie, pola biwakowe nad rzeką, chcemy część ruchu turystycznego przekierować również tutaj. Jestem przekonany, że otwierając się na turystów, spowodujemy również zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rzeki i jej zasobów – mówi Krzysztof Maj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Łącznie na wszystkie zadania przeznaczono 2 miliony złotych. Wartość dofinansowania wyniesie do 150 tysięcy dla gminy albo organizacji pozarządowej. W ramach programu zostaną przyznane dotacje celowe na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą dla gmin województwa dolnośląskiego, przez których teren przepływa rzeka Odra, bądź które graniczą z rzeką Odrą. Dotacje zostaną też przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. To szczególnie ważne, ponieważ coraz więcej stowarzyszeń, fundacji realizuje zadania związane z rzeką, a teraz będą mogły otrzymać dotacje na swoje projekty infrastrukturalne.

W ramach programu planuje się realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury na terenie gmin odrzańskich, m.in.: przystanie, pola biwakowe, parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.

DFO 2023 dla gmin nadodrzańskich

Od 1 do 21 marca 2023 r. gminy Dolnego Śląska, przez które przepływa Odra, lub które z Odrą sąsiadują mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej i/lub zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej.

Poprzez infrastrukturę i sprzęt turystyczny rozumie się w szczególności: przystanie, pola biwakowe (np. wiaty, ławostoły, paleniska, kosze na śmieci), parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie urzędu, natomiast edytowalną wersję wniosku należy przysłać na adres e-mail podany w regulaminie konkursu.

Wkład własny gminy musi wynosić minimum 25% wartości dotacji. Maksymalna kwota dotacji to 150.000,00 zł. Możliwe jest przyznanie dotacji na zadanie już rozpoczęte pod warunkami określonymi w regulaminie konkursu. Czas realizacji zadania: do końca 2023 r.

DFO 2023 dla NGO:

Od 6 do 29 marca 2023 r. organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki na terenach nadodrzańskich mogą składać oferty realizacji zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej i/lub zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej.

Oferty należy składać w następujący sposób:

·         Wypełnić i złożyć ofertę w Generatorze eNGO pod adresem: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace od 6 do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:55).

·         Zapisać ofertę na dysku komputera.

·         Podpisać ofertę podpisem elektronicznym.

·         Podpisać wymagane załączniki podpisem elektronicznym.

·         Przesłać ofertę oraz wymagane załączniki za pomocą platformy ePUAP do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:59).

Wkład własny organizacji musi wynosić minimum 10% wartości zadania. Maksymalna kwota dotacji to 150.000,00 zł. Czas realizacji: od 2 maja 2023 r. do końca 2023 r.

Dlaczego Odra?

W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego wskazano, że Odra jest „obszarem o znaczących walorach przyrodniczych pozwalających na uruchomienie programów turystycznego wykorzystania rzeki i przyległych do niej terenów, zgodnie z modelem zrównoważonej turystyki”. Program Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 ma stanowić uzupełnienie działań województwa dolnośląskiego realizowanych poprzez otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz z zakresu turystyki.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych składający, bądź chcący składać swoje wnioski w ramach w/w konkursów, zwracali uwagę, na braki odpowiedniej infrastruktury związanej z rzeką, uniemożliwiające w dużej części realizację wielu zadań. Stąd potrzeba realizacji programu Dolnośląski Fundusz Odrzański. Warto podkreślić, że obecnie, gminy Chocianów, Brzeg Dolny, Prochowice, Ścinawa i Wołów budują wspólnie zintegrowaną sieć przystani oraz łączących je ścieżek rowerowych z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach inwestycji w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze. Każda z nich będzie dysponowała miejscami postojowymi dla jachtów, łodzi motorowych czy kajaków. Powstanie też nowy szlak rowerowy o długości 100 km, umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi portami.

Dzięki programowi Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023, wzdłuż rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego, powstanie kompleksowa infrastruktura będąca uzupełnieniem istniejących obiektów o przeznaczeniu turystycznym.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content