PWT z najwyższą kategorią nauczania A+

Źródło: mat. pras. Papieskiego Wydziału Teologicznego

W sierpniu ubiegłego roku dzieliliśmy się z Wam dobrą wiadomością o wysokiej ocenie nauczania w zakresie dyscypliny nauki  teologii – kryterium naukowe A. Dzisiaj dzielimy się z Wami jeszcze lepszymi informacjami.

Korzystając z prawa do odwołania, wnioskowaliśmy o zmianę oceny, przedstawiając osiągnięcia, które nie zostały wzięte pod uwagę przy określaniu oceny. Biorąc pod uwagę powyższe, Minister Edukacji i Nauki uchylił zaskarżoną decyzję i przyznał Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu we Wrocławiu kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki teologiczne. Kategoria ta jest efektem badań naukowych PWT na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się oczywiście na bardzo wysoki poziom kształcenia.
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni. Podstawą oceny są indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę oraz osób kształcących się w szkołach doktorskich.

W wyniku ewaluacji poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B oraz C, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych oraz wysokość subwencji. Ostatnia ewaluacja obejmowała lata 2017-2021. Wyniki ewaluacji Minister Edukacji i Nauki ogłosił 29 lipca 2022 r.

Ewaluacja prowadzona była w oparciu o trzy kryteria:

  1. Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej (waga – 70%) – oceniany na podstawie publikacji naukowych.
  2. Efekty finansowe badań naukowych (waga 10%) – oceniany na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH.
  3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (waga – 20%) – oceniany na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp.

W najważniejszym, pierwszym kryterium, PWT otrzymało 239,62 pkt, co stanowi 96% najwyższego wyniku, który wyniósł 250,46 pkt. Kolejna ewaluacja obejmie okres 2022-2025 i odbędzie w 2026 roku.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content