Ruszył nabór na projekty dla dolnośląskich twórców i animatorów kultury w roku 2023

Ola Sopuch aleksandra.sopuch@wp.pl

Do 31 stycznia 2023 roku można składać wnioski na realizację projektów stypendialnych. Nabór skierowany jest do artystów oraz osób zajmujących się upowszechnianiem kultury. W budżecie Województwa Dolnośląskiego w roku 2023 zarezerwowano na ten cel kwotę 200 tys. złotych.

– Celem programu stypendialnego jest wspieranie artystów zarówno doświadczonych, jak i stawiających pierwsze kroki w profesjonalnej przestrzeni kultury oraz tworzących obok głównych nurtów – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

– Będziemy stypendystów wspierać medialnie poprzez nasze kanały komunikacji – dodaje Krzysztof Maj.

Jak zgłosić się do naboru? Tłumaczy Krzysztof Maj.

Stypendia w roku 2023  – kolejny krok do przodu
Zmiany w tegorocznej edycji to nie tylko zwiększenie puli środków stypendialnych, ale także kwot wypłacanego stypendium. W bieżącym roku potencjalni stypendyści mogą wnioskować – w zależności od skali projektu –  o 6 000 zł lub 12 000 zł. W duchu cyfryzacji – wnioski będą przyjmowane tylko w wersji elektronicznej, ważne jednak, żeby nie zapomnieć o podpisie składanym przy pomocy platformy ePUAP.

– Ważny jest także wydłużony termin realizacji projektów – mówi Olga Chrebor, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. 

– Dzięki zmianie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, uzyskaliśmy większą elastyczność. Inicjatywy nadal muszą być zrealizowane do końca roku budżetowego, ale dzięki przyspieszonemu naborowi stypendyści będą mieć więcej swobody czasowej na dopracowanie koncepcji, rzetelne przygotowanie organizacyjne i realizację swoich pomysłów – dodaje Olga Chrebor.

Na co można przeznaczyć Stypendium?
Projekty stypendialne mogą dotyczyć różnych dziedzin kultury i sztuki, takich jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film; wspierać własny rozwój artystyczny i zawodowy stypendysty lub autorskie przedsięwzięcie skierowane do szerszego grona odbiorców. Można zainicjować działania o charakterze animacji kulturalnej czy też interdyscyplinarne – nie wpisujące się bezpośrednio w jedną sztywną kategorię. Stypendium można przeznaczyć także na aktywności z zakresu upowszechniania kultury, podnoszące wiedzę i kompetencje Dolnoślązaków na temat swego dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

Jak wnioskować?
Aplikacje należy składać na obowiązującym wzorze wniosku dostępnym na stronie Województwa Dolnośląskiego do 31 stycznia 2023 r. Wypełniony dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, należy przekazać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy wykorzystaniu platformy usług administracji publicznej ePUAP. Poprawnie złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej przez Komisję Oceniającą. Wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do końca marca 2023 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Wydziału Kultury UMWD:  https://umwd.dolnyslask.pl/kultura/stypendia/

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content