Budżet KGHM na 2023 rok – odpowiedzialny kosztowo i ambitny rozwojowo

fot. Radio Rodzina

Utrzymanie stabilnych wyników operacyjnych oraz ekonomiczno – finansowych, bezpieczny poziom zadłużenia i realizacja ambitnych celów rozwojowych oraz inwestycyjnych przy najwyższych w historii miedziowego giganta nakładach na te cele. Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła budżet spółki na 2023 rok.

– Budżet KGHM na 2023 rok to ambitna i spójna odpowiedź Spółki na wyzwania rozwojowe i operacyjne, jak i te, które wynikają z otoczenia makroekonomicznego oraz geopolitycznego. Proponujemy na przyszły rok najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, przy zachowaniu stabilnej pozycji kapitałowej, finansowej i operacyjnej. Chcemy wzmacniać potencjał produkcyjny poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej, zgodnie z profilami i charakterystyką poszczególnych aktywów. Przyszły rok to szybsze tempo rozwoju projektów górniczych – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Plan produkcji kopalń KGHM Polska Miedź S.A. na przyszły rok zakłada wydobycie miedzi w urobku na poziomie zbliżonym do wielkości przewidywanej w 2022 roku. W zakresie srebra przewidywany jest wzrost produkcji w konsekwencji wykorzystania pełnych zdolności przerobowych przy niższej zawartości tego pierwiastka w urobku. Zakłada się wzrost jednostkowego kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych, głównie z tytułu wzrostu cen materiałów technologicznych, czynników energetycznych i paliw oraz stawek usług obcych przy zachowaniu zakresu rzeczowego kosztów.

Nakłady na inwestycje rzeczowe w kwocie 3 250 mln zł, w tym rezerwa na kwotę 250 mln zł (na finansowanie zakresu wymagającego uzyskania odrębnych decyzji w trakcie roku czy na obsługę zmian w projektach kontynuowanych), kierowane będą przede wszystkim na kontynuację realizowanych projektów, w tym kluczowych programów strategicznych. Zaliczamy do nich m.in. Program Udostępniania Złoża (w tym projekt GG-2 „Odra”), rozbudowę OUOW Żelazny Most, programy Rozwoju Bazy Zasobowej, KGHM 4.0 czy planowane przestoje technologiczne w ciągu produkcyjnym spółki. 

Z kolei wydatki na inwestycje kapitałowe KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku planowane są w kwocie 2 129 mln zł, w tym na najistotniejsze obszary związane z projektami energetycznymi – w obszarze fotowoltaiki, nabycie udziałów w instalacjach Offshore Wind czy inwestycje spółek energetycznych Grupy KGHM. Inwestycje te zostaną poprzedzone stosownymi analizami efektywności ekonomicznej, z uwzględnieniem oczekiwanej stopy zwrotu.

W ramach inwestycji kapitałowych założono również finansowanie KGHM International związane z realizacją projektu Victoria.

W 2023 roku, w kopalni Sierra Gorda eksploatacji będą podlegać strefy o niższej zawartości miedzi, ale wyższej zawartości molibdenu. Stąd, pomimo zwiększenia dziennego przerobu, planowana obniżona zawartość miedzi w rudzie spowoduje spadek produkcji miedzi płatnej w tym zagranicznym aktywie KGHM.

W KGHM International brak produkcji z kopalni Franke, ze względu na zbycie kopalni w pierwszej połowie 2022 roku, częściowo rekompensowany będzie wyższą produkcją miedzi w zasobach Robinson i Sudbury, przy niezmienionej produkcji z kopalni Carlota. Kontynuowane będą tam prace związane z rozwojem infrastruktury naziemnej Projektu Victoria niezbędnej do przeprowadzenia fazy Advanced Exploration (z głębieniem szybu eksploracyjnego – docelowo wentylacyjnego).

mat. prasowe KGHM

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content