Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2022 r.

mat. prasowe

  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 6 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 188 mln zł, czyli na poziomie porównywalnym do tego samego okresu w roku ubiegłym (189 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 78 mln zł, czyli o 6 procent niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (83 mln zł).
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 6 miesiącach 2022 r. wyniosły 216 mln zł i były wyższe o 80 mln zł w odniesieniu do 6 miesięcy 2021 r. (136 mln zł).
  • W okresie 6 miesięcy 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 1 217 GWh energii elektrycznej i 6 370 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 633 GWh energii elektrycznej i 5 661 TJ ciepła.

W okresie 6 miesięcy 2021 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 1 378 GWh energii elektrycznej i 6 936 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 689 GWh energii elektrycznej i 6 121 TJ ciepła.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2022 r. wyniósł 188 mln zł i był na poziomie porównywalnym do I półrocza 2021 r. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 77 mln zł, czyli o 5 mln zł mniej niż w I półroczu 2021 r. Niższy wynik finansowy to efekt głównie wzrostu kosztu własnego sprzedaży, w tym głównie wyższej rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2, wzrostu kosztu wytworzenia ze względu na wzrost kosztów paliwowych oraz wzrostu kosztów amortyzacji.

Wyniki operacyjne

Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 196 mln zł, głównie dzięki wyższej cenie sprzedaży. Mniej korzystne warunki pogodowe w I półroczu 2022 r. (wyższe średnie temperatury) spowodowały spadek wolumenu sprzedaży ciepła, co wpłynęło na obniżenie przychodów ze sprzedaży ciepła o 11 mln zł.

W I półroczu 2022 r. Grupa odnotowała dalszy wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 jako efekt wyższych cen zakupu praw do emisji CO2 (transakcje forward zakontraktowane w latach 2019-2022). Koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2 stanowią obecnie ok. 36 procent kosztu własnego sprzedaży ponoszonego w Grupie i wzrosły o 153 mln zł w porównaniu do I półrocza 2021 r.

Pomimo nieprzewidywalnych uwarunkowań geopolitycznych mających znaczący wpływ na naszą działalność, w tym istotnemu wzrostowi kosztu zakupu praw do emisji CO2, w pierwszym półroczu osiągnęliśmy porównywalny zysk operacyjny
w stosunku do 2021 r.
– podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI S.A. – Trudne warunki, w jakich znajduje się obecnie sektor energetyczny są istotnym wyzwaniem dla naszej działalności. Dzisiaj robimy wszystko, by odpowiednio przygotować się do sezonu zimowego – dodaje Andrzej Jedut.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka PGE Energia Ciepła należącej do Grupy Kapitałowej PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. KOGENERACJA składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Od 2000 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. w EC Wrocław uruchomione zostały instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pozwalające na spełnienie rygorystycznych europejskich norm środowiskowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu. W Siechnicach, w miejscu obecnej elektrociepłowni węglowej, spółka planuje uruchomienie nowoczesnej proekologicznej jednostki gazowej, z której zaopatrywać będzie w ciepło gminę Siechnice oraz południową część Wrocławia.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 677 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content