Kolejny etap inwestycji z programu Polski Ład rozpoczęty

fot. Radio Rodzina

W poniedziałek 22 sierpnia miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”.

Natomiast 29.08.2022 r. miało miejsce przekazanie terenu budowy pod inwestycję dofinansowaną z programu „Polski Ład” przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego, Wicestarostę Powiatu Wrocławskiego Andrzeja Szawana oraz Członka Zarządu Barbarę Kosterską.

Wykonawca, firma BUDIMEX, zgodnie z zawartą umową zrealizuje roboty budowlane w terminie 11 miesięcy za kwotę umowną 24 455 942 zł. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 16 150 000 zł.

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na rozbudowie dróg powiatowych w podziale na dwa zadania- zadanie nr 1 w obrębach Radomierzyce i Biestrzyków, gm. Siechnice na odcinku 0,9 km oraz zadanie nr 2 w obrębie Karwiany-Komorowice, gm. Żórawina na odcinku 1,7 km. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa komfortu jazdy i przepustowości sieci drogowej.

Kompleksowa rozbudowa drogi nr 1939D w m. Radomierzyce i Biestrzyków o długości ok. 0,9 km  będzie dopełnieniem obecnie realizowanego Etapu I rozbudowy odcinka i oba Etapy stanowić będą całość techniczno-użytkową służącą mieszkańcom Powiatu. Droga ta dodatkowo będzie miała bezpośrednie połączenie poprzez skrzyżowanie o ruchu okrężnym z Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. Droga zaprojektowana jest w kategorii ruchowej KR3, klasie technicznej Z o przekroju dwujezdniowym 1×2. Szerokość podstawowa pasa ruchu wynosi 3,0m, szerokość pobocza 1,0m. Odwodnienie realizowane będzie przez sieć kanalizacji deszczowej i system rowów przydrożnych. Zaprojektowane ścieżki pieszo-rowerowe zostały skoordynowane ze ścieżkami na powstającej obwodnicy i stanowić będą atrakcyjne połączenie rowerowe między m. Wrocław a gminą Siechnice. Bezkolizyjne rozwiązanie skrzyżowania w postaci ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną pozwoli na zachowanie płynności ruchu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D w obrębie Karwinay-Komorowice o długości ok. 1,7 km zaplanowana jest zarówno na obszarze terenu zabudowy mieszkalnej i usługowej, jak i terenu użytków rolnych. Droga powiatowa nr 1955D przecina drogę autostradową A4. Skrzyżowanie tych dróg to skrzyżowanie bezkolizyjne, dwupoziomowe. Na odcinku drogi powiatowej nr 1955D podlegającym rozbudowie droga posiada powiązanie komunikacyjne z drogą publiczną i drogami wewnętrznymi. Droga zaprojektowana jest w kategorii ruchowej KR2, klasie technicznej Z o przekroju dwujezdniowym 1×2. Szerokość podstawowa pasa ruchu wynosi 3,0m, szerokość pobocza 1,0m. Odwodnienie realizowane będzie przez sieć kanalizacji deszczowej i system rowów przydrożnych.

Poza powyższymi zadaniami, w II naborze wniosków do programu Powiat Wrocławski otrzymał dwa dofinansowania. Ponadto, w kolejnej V edycji programu, złożono dwa wnioski o dofinansowanie.

Łącznie, po rozstrzygnięciu naborów I i II Powiat Wrocławski otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 30 837 000 zł na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej. Oczekujemy na rozstrzygnięcie V edycji programu.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content