Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027

Tempo rozwoju Dolnego Śląska, które osiągnęliśmy w ostatnich latach, wymaga kontynuacji. Zarząd Województwa Dolnośląskiego wynegocjował dla regionu budżet unijny w wysokości ponad 10 miliardów złotych, na który składa się ponad 1,67 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 556 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dedykowanego dla rozwoju subregionu wałbrzyskiego. To ogromny sukces dolnośląskiego samorządu, z którego zyskają mieszkańcy całego regionu.

Dolny Śląsk zyska również dodatkowe ponad 61 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, które przeznaczone zostaną na realizację projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, włączenia społecznego oraz edukacji. Dzięki temu alokacja Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 wynosić będzie prawie 2 mld 300 mln euro.

– Dolny Śląsk to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej. Nowy budżet unijny na poziomie 10 miliardów złotych to impuls dla zrównoważonego rozwoju całego regionu, który pozwoli realizować szereg inwestycji potrzebnych mieszkańcom województwa. Naszym wspólnym celem jest dalszy dynamiczny rozwój Dolnego Śląska, a realizowane inwestycje mają poprawiać jakość życia Dolnoślązaków – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Priorytetem Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest zrównoważony rozwój całego regionu i niwelowanie dysproporcji wewnątrzregionalnych, w tym wspieranie rozwoju południowej części województwa. Dzięki nowemu budżetowi unijnemu Dolny Śląsk będzie rozwijał się w kolejnych latach, dlatego tak ważne jest precyzyjne i odpowiadające potrzebom Dolnoślązaków przygotowanie projektu Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027.

– Dolny Śląsk to dynamicznie rozwijający się region z dużym potencjałem gospodarczym. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w województwie dolnośląskim na najbliższe lata. Realizacja nowego programu regionalnego pozytywnie wpłynie na zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej między północą a południem województwa oraz zniweluje występujące dysproporcje, co pozwoli na dalszy, harmonijny rozwój regionu oraz wysoką jakość życia mieszkańców – mówi Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Program regionalny został przygotowany dzięki współpracy i zaangażowaniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz współpracujących w ramach Grupy Roboczej przedstawicieli samorządów lokalnych, nauki, sektora gospodarczego oraz partnerów społecznych.

Cały czas prowadzimy rozmowy z samorządami i partnerami społecznymi, które dotyczą nowych funduszy unijnych dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie mają nam pomóc w rozwoju wielu dziedzin m.in. w rozwoju infrastruktury transportowej – drogowej i kolejowej. Dużo czasu poświęciliśmy również rozmowom na temat Cyklostrady Dolnośląskiej, która jest flagowym rowerowym projektem dolnośląskich gmin. Fundusze Europejskie umożliwiają realizację wielu inwestycji, z których skorzystają wszyscy Dolnoślązacy. Kontynuujemy również największy w skali kraju projekt rewitalizacji linii kolejowych. Chcemy zagwarantować mieszkańcom Dolnego Śląska jak najlepsze warunki do komfortowego życiamówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, po szerokich konsultacjach społecznych z samorządowcami i mieszkańcami regionu przeprowadzonych na przełomie stycznia i lutego 2022 roku, został przekazany do Komisji Europejskiej w połowie marca br. W ramach konsultacji społecznych wpłynęło ponad 1250 uwag i propozycji zmian zapisów, z czego więcej niż połowa została uwzględniona.

W sprawie funduszy europejskich przeprowadzono wiele konsultacji, była otwarta rozmowa i wspólne wysłuchiwanie argumentów. Dużo elementów udało się wdrożyć do programu. Jesteśmy otwarci na merytoryczną dyskusję i cieszę się, że ona trwa, bo jeśli dyskutujemy to znaczy, że wszystkim nam bardzo zależy, aby region zyskał jak najwięcej dla dobra mieszkańców – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki nim udało się wspólnie wypracować dokument, który odpowiada na społeczne potrzeby mieszkańców regionu. Potwierdzają to pozytywne opinie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Senioralnej, Rady Osób z Niepełnosprawnościami oraz skupiającej blisko 300 podmiotów Federacji Organizacji Pozarządowych.

Program regionalny przygotowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z samorządami terytorialnymi jest programem odpowiadającym na potrzeby mieszkańców regionu. Dzięki środkom unijnym realizowane będą również ważne inwestycje w nowoczesną ochronę zdrowia i sukcesywną poprawę jakości opieki medycznej – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Liczba spotkań i podjętych działań oraz zaangażowanie samorządu województwa w wypracowanie projektu programu regionalnego i podejście do zasady partnerstwa zostało również dostrzeżone i pozytywnie ocenione przez przedstawicieli Komisji Europejskiej.

W połowie czerwca br. wszystkie regiony otrzymały uwagi Komisji Europejskiej do przesłanych projektów programów regionalnych. W przypadku programu dolnośląskiego jest to łącznie 490 uwag. Liczba ta jest porównywalna z liczbą oraz zakresem merytorycznym uwag, przekazanych pozostałym województwom. Liczba uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską do programów regionalnych waha się od 360 (program woj. pomorskiego) do 537 (program woj. łódzkiego).

Dolnośląskie – 490; Łódzkie – 537; Lubuskie – 511; Śląskie – 513; Małopolskie – 498; Mazowieckie – 474; Zachodniopomorskie – 429; Wielkopolskie – 496; Kujawsko-Pomorskie – 359; Lubelskie – 443; Opolskie – 421; Podkarpackie – 497; Podlaskie – 479; Pomorskie – 360; Świętokrzyskie – 447; Warmińsko-Mazurskie – 476

Co istotne, liczba uwag Komisji Europejskiej w żaden sposób nie powinna być postrzegana w kontekście jakości regionalnych programów. Komisja Europejska nie negując zapisów w programie regionalnym wskazuje na potrzebę dodatkowych uzupełnień, czy doprecyzowania zapisów w danym merytorycznym zakresie. Uwzględniając doświadczenia poprzednich okresów programowania liczba uwag KE nie jest zaskakująca. Podobna sytuacja miała miejsce podczas oceny regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Aktualnie, w wyniku spotkań przedstawicieli regionów z Komisją Europejską oraz prowadzenia dialogu liczba uwag, w wyniku których konieczna będzie interwencja w zapisy programu, znacząco spada. Równocześnie trwają intensywne prace, poprzedzające formalne negocjacje zapisów programu regionalnego z Komisją Europejską. W ramach tych prac zostaną przygotowane odniesienia do uwag, przeprowadzone zostaną spotkania grup roboczych i rozmowy ze stroną rządową, która będzie koordynować proces negocjacji.

Wydanie decyzji zatwierdzającej program regionalny przewidziane jest w ostatnim kwartale bieżącego roku, natomiast pierwsze konkursy na realizację projektów zostaną ogłoszone w początkowych miesiącach 2023 roku. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przygotowując program regionalny i negocjując ze stroną rządową nowy budżet unijny dla regionu odbywali wiele spotkań z samorządowcami z całego województwa. Współpraca i dialog zawsze były i będą kluczowe w rozmowach o rozwoju Dolnego Śląska.

mat.pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content