Zarząd Województwa Dolnośląskiego z wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku

mat. prasowe

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radni udzielili zarządowi województwa absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Za przyjęciem absolutorium głosowało 21 radnych, a 8 było przeciw. W trakcie posiedzenia zaprezentowano także „Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego”.

– Dziękuję całemu zarządowi województwa, radnym i wszystkim osobom zaangażowanym w pracę Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Wotum zaufania to wyraz docenienia pracy nas wszystkich. Ubiegły rok postawił przed nami wyzwania związane w dużej mierze z efektami pandemii. Udało nam się je przezwyciężyć i utrzymać Dolny Śląsk na ścieżce dynamicznego rozwoju. Jednocześnie okazane dziś przez radnych wsparcie jest gwarancją, że będziemy nadal realizować projekty istotne dla mieszkańców Dolnego Śląska – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

W głównej części zaprezentowanego dziś raportu przedstawione zostały kluczowe zadania realizowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ubiegłym roku w obszarach, za które województwo jest odpowiedzialne na mocy ustaw i rozporządzeń. Dotyczyły one wszystkich najważniejszych dziedzin życia społecznego, a także kondycji gospodarczej Dolnego Śląska. W Raporcie zawarte zostały również informacje o realizacji programów i strategii wojewódzkich oraz programów z udziałem środków Unii Europejskiej. Opracowanie zawiera także najważniejsze wskaźniki dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej regionu, dane dotyczące bezrobocia, informacje podsumowujące stan wykorzystania środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ostatnie miesiące, naznaczone pandemią koronawirusa, nie wstrzymały realizacji polityki rozwoju wyznaczonej i realizowanej przez samorząd województwa. Jednocześnie ostatni rok zbiega się z końcem dotychczasowego okresu wspierania Dolnego Śląska funduszami unijnymi na lata 2014-2020. To w dużej mierze dzięki nim nasz region wypracował w tym czasie wysoką pozycję w rankingach gospodarczych i piął się w górę rankingów przyrostu zatrudnienia. Według danych na koniec pierwszego kwartału tego roku podpisaliśmy przeszło 6000 umów o dofinansowanie projektów, w ramach których  wypłacono beneficjentom ponad 9,6 miliarda złotych. Ten wynik plasuje nas w czołówce najlepszych województw w Polsce pod względem wartości środków UE zaangażowanych w umowach o dofinansowanie projektów oraz poziomu wypłaconych beneficjentom środków. Oznacza to, że jako samorząd województwa, działamy mądrze i efektywnie.

Biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania ostatnich lat, to wynik bardzo dobry. Mimo spowolnienia gospodarczego w naszym kraju i w Europie, dolnośląski samorząd nie zrezygnował z wyznaczonych  celów inwestycyjnych. Realizowane są zaplanowane wcześniej modernizacje dróg wojewódzkich, budowa obwodnic dolnośląskich miast. Jednocześnie wchodzimy w kolejne etapy ważnych przedsięwzięć w służbie zdrowia, rozbudowie infrastruktury sportowej w regionie, a także konsekwentnie przejmujemy od PKP kolejne nieużywane linie kolejowe, aby je rewitalizować i przywracać na nich ruch pasażerski. Rozbudowujemy również tabor naszego regionalnego przewoźnika – Kolei Dolnośląskich.

Analizy dotyczące przyszłości naszego regionu wskazują, że w dużej mierze dalszy jego rozwój wiązać się będzie z gospodarką opartą na wiedzy i wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw. Konieczność współpracy sektora nauki i biznesu, powiązanie między lokalnymi badaniami i rozwojem nowych specjalizacji gospodarczych, a także konieczność rozwoju systemu finansowania innowacyjnych przedsięwzięć stanowić będą o sile regionalnej gospodarki w przyszłości.

Dlatego tak ważny jest kształt nowego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, który z sukcesami wynegocjowaliśmy z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Dzięki temu w najbliższych latach Dolny Śląsk będzie miał łącznie do dyspozycji przeszło 1,67 miliarda euro w ramach funduszy rozwoju regionalnego i europejskiego funduszu społecznego. To kwota podwojona w porównaniu do pierwotnej propozycji, która została przedstawiona naszemu regionowi, a jej zwiększenie było możliwe dzięki skutecznym negocjacjom samorządu województwa. Ponadto nasz region otrzyma dodatkowo 556 milionów euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – skierowanego do subregionu wałbrzyskiego. W sumie kwota 2,2 miliarda euro będzie ogromnym impulsem dla zrównoważonego rozwoju całego regionu i umożliwi realizację wielu oczekiwanych przez Dolnoślązaków inwestycji.

Podczas dzisiejszego głosowania radni sejmiku przyjęli sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielili absolutorium zarządowi województwa.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content