PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 roku. Powtarzalny zysk EBITDA wyniósł 2,6 mld złotych, czyli o 18 proc. więcej niż w I kwartale 2021 roku. Rekordowe wyniki osiągnęły segmenty Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej.

W I kwartale 2022 r. szczególne znaczenie mają rekordowe wyniki segmentów dystrybucji i energetyki odnawialnej. Dystrybucja wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 800 mln zł, a energetyka odnawialna na poziomie ok. 500 mln zł. Działalność tych segmentów będzie podstawą funkcjonowania Grupy PGE po wydzieleniu aktywów węglowych. Na te obszary będziemy również przeznaczać w kolejnych latach większość nakładów inwestycyjnych. Przykładamy do nich szczególną wagę, ponieważ oprócz oczekiwanej odpowiedniej stopy zwrotu, inwestycje te będą także wspierały transformację energetyczną Grupy PGE i całej branży energetycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

­­­Dzięki wysokim wolumenom produkcji energii elektrycznej na węglu brunatnym efekt wzrostu ceny uprawnień CO2 miał ograniczony wpływ na wynik EBITDA segmentu Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale br. Segment odnotował EBITDA na poziomie 0,4 mld, czyli o 14 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.

Wzrost wolumenów dystrybuowanej energii elektrycznej o 3 proc. przyczynił się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on blisko 0,8 mld złotych EBITDA, czyli więcej o 21 proc. w skali rok do roku.

Wyniki segmentu Ciepłownictwa znalazły się pod presją rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego. Zysk EBITDA wyniósł 0,2 mld złotych (spadek o 61 proc. w porównaniu do I kwartału roku 2021).

W obecnych warunkach rynkowych wyraźnie widoczne są efekty realizacji strategii rozwoju źródeł odnawialnych w Grupie PGE.EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 0,5 mld złotych, co stanowi wynik o 159 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego. Pozytywnie działały zarówno wyższe ceny energii na rynku SPOT, jak również znacznie lepsze warunki wietrzne.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł 0,6 mld złotych i był o 62 proc. wyższy w skali rok do roku, na co wpłynęło w największy stopniu zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Utworzony w 2021 roku segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 16 mln złotych, czyli wyższy o 78 proc. w stosunku do I kwartału 2021 roku.

W I kwartale 2022 roku Grupa PGE nie rozpoznała istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym z wyjątkiem rozwiązania rezerwy na prosumentów w wysokości 19 mln złotych. EBITDA raportowana wyniosła 2,6 mld złotych i nie różniła się istotnie od wyniku powtarzalnego EBITDA.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2022 roku wyniósł 1 mld złotych wobec 0,8 mld złotych w I kwartale 2021 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 0,9 mld złotych, wobec 0,8 mld złotych w porównywalnym okresie 2021 roku.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 17,3 TWh i była na zbliżonym poziomie do wolumenu produkcji w I kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,8 TWh (wzrost o 3 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 9,1 TWh, mniej o ok. 6 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 21,3 PJ, co oznacza spadek o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2022 roku wyniosła 443,4 zł/MWh i była wyższa o około 195,8 złotych/MWh w porównaniu z I kwartałem 2021 roku, przy czym cena uzyskana przez segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 457,0 zł/MWh a przez segment Ciepłownictwa 370,2 zł/MWh. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów wyniósł 278,0 złotych za tonę, czyli był o około 168,6 złotych za tonę wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku, przy czym koszt CO2 w segmencie Energetyki Konwencjonalnej wyniósł 283,1 złotych za tonę a w segmencie Ciepłownictwa 251,9 złotych za tonę.

Szacunkowy poziom zadłużenia netto wyniósł 4,2 mld złotych, i spadł o 36 mln złotych w porównaniu do IV kwartału 2021 roku. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,42x.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal  jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku jest planowana na 24 maja 2022 roku.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content