Na Zamku Piastowskim w Legnicy ma zostać uruchomiona Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego

fot. Radio Rodzina

Dzięki współpracy z samorządem województwa oraz marszałkowską jednostką – Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy w murach Zamku Piastowskiego planowane jest uruchomienie Wojskowej Szkoły Średniej im. Zawiszy Czarnego. 

Uruchomienie szkoły średniej o profilu wojskowym daję młodzieży szansę do nabycia wiedzy i umiejętności, które będą przydatne w przygotowaniu do służby wojskowej oraz w dalszym procesie kształcenia na studiach wyższych. Niezwykle ważne jest wykorzystanie praktycznego doświadczenia żołnierzy, którzy kończą służbę. Ich wyszkolenie trwa latami i wiąże się z nakładami środków finansowych, zwłaszcza gdy mamy na uwadze jednostki specjalne. Dlatego będziemy wspierać wykorzystywanie potencjału profesjonalistów w systemie edukacji – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Inicjatywę uruchomienia Wojskowej Szkoły Średniej w Legnicy przyjmuję w wielkim zainteresowaniem i nadzieją. Jestem przekonana, że szkoła o tak szerokim profilu nauczania wpisze się w program Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” i będzie ciekawą ofertą nauki i wyboru drogi życia dla zdolnej i ambitnej młodzieży. Życzę Państwu powodzenia w realizacji utworzenia szkoły w murach Zamku Piastowskiego w Legnicy i deklaruję wsparcie w tym działaniu  – mówi Senator RP Dorota Czudowska.

Szkoła ma powstać z wykorzystaniem infrastruktury Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr, które prowadzi swoją działalność na terenie legnickiego Zamku. Do realizacji tego zadania potrzebny jest remont pomieszczeń. 

Planowane jest wykorzystanie pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na parterze w części C i D Zamku Piastowskiego w Legnicy. Obecnie trwa dostosowanie istniejącej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację pomieszczeń. W zakres prac wejdą m.in. wykonanie instalacji oddymiającej i alarmowej, wymiana instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej, naprawa tynków, wykonanie izolacji pionowej – mówi Tomasz Szczytyński Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr.

Kadeci będą mieli możliwość korzystania z kursów językowych oraz biblioteki Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr.

WSS im. Zawiszy Czarnego to jedyna wojskowa szkoła średnia w Polsce, której dyrektorem jest pułkownik Wojsk Specjalnych. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem i uprawnieniami instruktorskimi.

Idea powstania Wojskowej Szkoły na poziomie szkoły średniej zrodziła się w ubiegłym roku i była pokłosiem obserwacji oraz zapotrzebowania na tego typu szkołę, zarówno wśród młodzieży jak i rodziców. W pierwotnym planie projekt Zawiszy miał obejmować 2 klasy jako program pilotażowy, jednak widząc bardzo duże zainteresowanie, zdecydowaliśmy się na zwiększenie liczby klas do 5 czyli dwie klasy w Liceum oraz trzy klasy w Technikum. Tworząc kulturę organizacyjną WSS opieramy się na trzech filarach, a mianowicie na Ludziach, ich Kompetencjach oraz infrastrukturze niezbędnej do zabezpieczenia edukacji i szkolenia wojskowego. W chwili obecnej mamy skompletowany zespół ludzi zarówno w obszarze zarządzania szkołą jak i samych pedagogów i instruktorów. Dzięki ich kompetencjom, jesteśmy przekonani, że stworzymy wymagającą ale również przyjazną atmosferę dla wszystkich uczniów szkoły. Naszą ambicją jest, aby poprzez poziom i jakość nauczania oraz szkolenia wojskowego – ustanowić i utrzymać status najlepszej Wojskowej Szkoły Średniej w województwie dolnośląskim – mówi płk rez. mgr inż. Tomasz Zachariasz, Dyrektor WSS.

Misją szkoły jest zapewnienie edukacji na poziomie szkoły średniej z uwzględnieniem profilu wojskowego wraz z pełną funkcją opiekuńczo-wychowawczą. Szkoła ukierunkowana jest na młodzież zarówno z rejonu Legnicy, całego województwa dolnośląskiego, jak i innych rejonów kraju. 

Wojskowa Szkoła Średnia im Zawiszy Czarnego jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową i jako szkoła średnia o profilu wojskowym oferuje naukę w:

  • liceum ogólnokształcącym o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim,
  • technikum w zawodach technik logistyk lub technik informatyk.

W obu szkołach nauka kończy się maturą oraz uzyskaniem certyfikatów związanych z wybranym profilem, a w technikum dodatkowo egzaminem zawodowym, po zdaniu którego uzyskuje się zawód przydatny w wojsku lub poza nim. Jednym z głównych priorytetów wśród uczniów klas trzecich, będzie stworzenie im dogodnych warunków do przejścia procesu rekrutacji i szkolenia do Terytorialnej Służby Wojskowej. Ukończenie Wojskowej Szkoły Średniej im. Zawiszy Czarnego ma również zagwarantować uczniom dostanie się do akademii wojskowej.

Władze szkoły wystąpiły do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Od roku szkolnego 2020/21 w wybranych szkołach ponadpodstawowych w całym kraju uczniowie mogą podejmować naukę w oddziałach przygotowania wojskowego, czyli nowego rodzaju klasach mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Oddziały przygotowania wojskowego realizują kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowi dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Edukacja wojskowa w Wojskowej Szkole Średniej realizowana będzie na podstawie przyjętego przez Ministra Obrony Narodowej programu szkolenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Program, w ramach którego planuje się utworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego koordynowany jest przez Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Ministerstwa Obrony Narodowej. Główne cele tego programu to przygotowanie młodzieży do służby wojskowej, zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie i postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Na pierwszym roku planuje się utworzyć od 3 do 5 oddziałów nazwanych klasami wojskowymi. Docelowo planowane jest utworzenie 23 klas wojskowych. Szkolenia wojskowe realizowane będą w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Kursy specjalistyczne organizowane będą w formie terenowych zajęć wojskowych oraz terenowych obozów wojskowych. 

Od kolejnego roku szkolnego planuje się również utworzenie na bazie Liceum Ogólnokształcącego jednej klasy o profilu ratownika pola walki (ratownika medycznego)  oraz utworzenia klasy o profilu „cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content