Powiat Wrocławski: podsumowanie roku i budżet na 2022

fot. Radio Rodzina

20 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński, który omówił najważniejsze sprawy oraz przedstawił porządek obrad – rekordowy pod względem ilości głosowanych uchwał. Tematem głównym sesji było uchwalenie budżetu na 2022 rok.

Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki przekazał następnie Radnym sprawozdanie z wydarzeń i inwestycji, jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym oraz uchwał podjętych przez Zarząd.

Podczas obrad głosowano nad przyjęciem „Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030”. Dokument zyskał szeroką akceptację wśród radnych i został jednogłośnie podczas sesji przyjęty. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego (na lata 2021-2026) oraz zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 i ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, przedstawione przez Skarbnik, Małgorzatę Dreiseitel-Cieślik.

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego (na lata 2022-2026) oraz „Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022”, które to zostały przyjęte przez Radę Powiatu Wrocławskiego.

Radni obradowali ponadto m. in. nad uchwałami dotyczącymi przekazania Wójtom i Burmistrzom gmin zadań zarządzania odcinkami dróg powiatowych w zakresie pełnienia funkcji inwestora, a także uchwałami zmieniającymi w sprawie zasad udzielania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, w tym dotyczących obiektów małej retencji oraz zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto podjęto uchwałę w
sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Jednomyślnie Radni głosowali także nad zmianą uchwały określającej zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

O podsumowaniu mijającego roku, budżecie na rok 2022 oraz priorytetach inwestycyjnych rozmawiamy ze starostą Powiatu Wrocławskiego, Romanem Potockim.

POSŁUCHAJ:

Rozmawiała Daria Detlaf.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content