Ogólnopolska Konferencja PCPR i MOPR

mat.prasowe/Powiat Wrocławski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu gościło 80 przedstawicieli Powiatowych
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu całej Polski, podczas zorganizowanej w dniach 27 – 28  września 2021 r., we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Konferencji pt. „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie – problemy i wyzwania”. Wydarzenie poświęcone było wybranym aspektom funkcjonowania PCPR  i MOPR, jako jednostek koordynujących powiatowe i miejskie systemy pomocy społecznej i wsparcia rodziny.

Tematyka Konferencji dotyczyła omówienia nowych wyzwań stawianych przed PCPR
i MOPR, szczególnie w obszarach dotyczących profilaktyki i zapobiegania problemom
w funkcjonowaniu rodzin zastępczych i rodzin biologicznych. Podczas spotkania odniesiono się do przyszłości powiatowych jednostek pomocy społecznej wobec wizji Ministerstwa Edukacji
i Nauki w zakresie programu „Edukacja włączająca” oraz tworzenia Centrów Dziecka i Rodziny, co wzbudziło największe zainteresowanie i stało się polem do merytorycznej dyskusji. „Strategia Rozwoju Usług Społecznych w Polsce do roku 2040” to kolejny dokument, który był przedmiotem rozważań w kontekście stawianych przed Powiatami nowych wyzwań. Z kolei zagadnienie współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży: patostreaming, seksting, grooming, happy slapping, fonoholizm, utwierdziłO uczestników w przekonaniu, co do dalszej konieczności intensywnej pracy profilaktycznej i edukacji prowadzących pieczę zastępczą. Konferencja zakończyła się omówieniem projektu wielu zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nieocenioną wartością Konferencji była możliwość wymiany doświadczeń, stosowanych praktyk oraz dzielenie się trudnościami w codziennej pracy, szczególnie po trudnym czasie epidemicznym w kraju, przy braku możliwości spotkań, rozmów w okresie niespełna dwóch lat. Spotkanie stanowiło formę wsparcia i zrozumienia potrzebną każdemu z nas, niezależnie od profesji.

Liczymy, że wyjątkowość Wrocławia – Miasta Spotkań, przyniosła uczestnikom Konferencji siłę
i determinację do dalszej, niełatwej pracy.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content