Zmarł ks. prof. dr hab. Józef Swastek

silesia.edu.pl

Dziś rano zmarł ks. prof. dr hab. Józef Swastek, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

Ksiądz Józef Swastek urodził się dnia 22 lipca 1936 r. w Tropiu, w diecezji tarnowskiej. W latach 1955-1960 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 14 sierpnia 1960 r. przyjął w archikatedrzewrocławskiej z rąk biskupa Andrzeja Wronki, sufragana wrocławskiego. Po święceniach przez ponad rok pracował na stanowisku bibliotekarza w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza do parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy Śląskiej. W latach 1962-1966 ks. Józef Swastek odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W roku 1964 uzyskał licencjat nauk teologicznych. Magisterium z teologii uzyskał w r. 1966 na podstawie pracy: „Kolofony św. Jana Kantego w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie”. Praca ta ukazała się drukiem w półroczniku „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (t. 14 : 1972, s. 151-203). Po uzyskaniu magisterium pracował przez okres jednego roku w charakterze wikariusza w parafii pw. św. Jadwigi we Wrocławiu-Leśnicy. Następnie powrócił do Lublina, by sfinalizować swoją pracę doktorską, którą pisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Rechowicza, ówczesnego rektora KUL, od r. 1973 administratora apostolskiego archidiecezji w Lubaczowie. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej miała miejsce 25 października 1968 roku. Jej temat brzmiał: „Kult św. Jerzego Kapadockiego w diecezji krakowskiej w świetle wezwań kościołów, fundacji prostych i ksiąg liturgicznych”. Recenzentami pracy doktorskiej byli: prof. dr hab. Aleksander Gieysztor i ks. doc. dr hab. Bolesław Kumor. Praca w istotnych fragmentach została opublikowana na łamach „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” i „Colloquium Salutis”. W latach 1969-1973 ks. Swastek pełnił obowiązki sekretarza Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, a w latach 1970 -1972 był także prefektem alumnów w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od roku 1969 prowadzi zajęcia dydaktyczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym i w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, zaś od r. 1972 na Studium Katechetycznym we Wrocławiu. W r. 1971 odbył podróż naukową do Pragi, Wiednia i Rzymu. Jej głównym celem było zebranie materiałów archiwalnych do pracy habilitacyjnej. Dnia 16 kwietnia 1986 r. odbyło się na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jego kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Święta Brygida Szwedzka i Zakony Najświętszego Zbawiciela ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów na ziemiach polskich”. Recenzentami dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej byli: bp doc. dr hab. Jan Śrutwa, o. prof. dr hab. Joachim Bar OFM Conv. i ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor. Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła został zatwierdzony przez Centralną Komisję do spraw Tytułów i Stopni Naukowych w dniu 24 listopada 1986 r. W dniu 1 października 1991 r. ks. dr hab. Józef Swastek uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Recenzentami w procesie promocyjnym do tytułu profesora byli: o. prof. dr hab. Joachim Bar OFM Conv., ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor i ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola. Od r. 1988 ks. Józef Swastek pełni funkcję prorektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu i jest członkiem Kolegium Prorektorów Wyższych Uczelni Wrocławia. Od 24 kwietnia 1995 do 31 sierpnia 1996 pełnił obowiązki przewodniczącego tegoż Kolegium. Od r. 1972 do chwili obecnej ks. Józef Swastek pełni funkcję kapelana Sióstr św. Elżbiety przy pl. Strzeleckim we Wrocławiu. W r. 1985 został odznaczony godnością kapelana honorowego Ojca Świętego Jana Pawła II, a w r. 1996 został kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

+Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie+

mat. źródł. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1996/2

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content