Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu

fot. PJB

W audycji „Poranny Gość” rozmawiamy o Klubie Integracji Społecznej we Wrocławiu. Naszymi gośćmi są: Natalia Lis – psycholog, Elżbieta Ausobska – trener krawiectwa, Grzegorz – uczestnik Klubu.

O idei klubu mówi Natalia Lis – psycholog.

– Chcę wydobyć z moich uczestników talenty, mówi Elżbieta Ausobska.

Pan Grzegorz dzieli się z nami, jakie umiejętności udało mu się zdobyć.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie oraz funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej we Wrocławiu przy ul. Skoczylasa 8 w okresie 01.11.2019 – 31.01.2022 r.

POSŁUCHAJ:

Działania w projekcie:

Działania projektowe realizowane będą w ramach usług reintegracji społeczno-zawodowej realizowanej w Klubie Integracji Społecznej. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany i odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika.

Formy wsparcia

W ramach Reintegracji społecznej realizowane będą formy wsparcia zmierzające do nabycia umiejętności interpersonalnych oraz poprawy funkcjonowania społecznego w formach zajęć indywidualnych i grupowych.

Zajęcia grupowe będą realizowane w formie 4 obszarów wsparcia, tj.:

 1. Rodzina+:

– Poradnia rodzinna

– Warsztaty kulinarne

– Zajęcia artystyczne „Wspólne świętowanie”

– Warsztaty tematyczne: sytuacje konfliktowe, nawiązywanie kontaktów społecznych, gospodarstwo domowe, budżet domowy, budowanie relacji w rodzinie, asertywność, kontakty społeczne, wspólne spędzanie czasu, umiejętność prowadzenie gospodarstwa domowego, poradnictwo finansowe

 • Zdrowie+:

– Grupa wsparcia Życie bez uzależnień

– Warsztaty prozdrowotne

– Zajęcia ruchowe

– Prowadzenie zdrowego trybu życia

– Zdrowe odżywianie

– Rozwój przez sport

– Kształtowanie zdrowych nawyków

 • Cafe Internet:

– Funkcjonowanie kafejki internetowej

– Warsztaty tematyczne: jak być online, bezpieczeństwo w sieci, obsługa komputera, social media, kompetencje informatyczne, wykorzystanie komputera w życiu codziennym, określenie własnego potencjału, samoświadomość rozwoju

 • Hobby:

– Spotkania przy szyciu i nie tylko

– Szafing – stylizacja, wymiana i naprawa ubrań

– Planowanie zakupów

– Wolontariat. Jak pomagać innym

– Wyjścia integracyjne – rozwój zainteresowań, budowanie relacji,

– Gospodarowanie budżetem

– Reintegracja z otoczeniem (wydarzenia kulturalne)

Dodatkowo uzupełnieniem będą konsultacje indywidualne w Punkcie Porad Prawnych oraz w zakresie indywidualnych potrzeb w ramach reintegracji społecznej.

W ramach Reintegracji społeczno-zawodowej realizowane będą formy wsparcia zmierzające do odbudowania przez uczestników zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i pozyskania zatrudnienia w formie praktycznych zajęć warsztatowych. Reintegracja społeczna będzie realizowana w 4 obszarach, tj.:

 1. Rodzina+:

– Poradnictwo rodzinne

– Warsztaty kulinarne

– Warsztat umiejętności społecznych: budowanie relacji w rodzinie, asertywność, wspólne spędzanie czasu, utrzymywanie kontaktów społecznych, komunikacja

 • Zdrowie +:

– Warsztaty prozdrowotne

– Grupa wsparcia „Życie bez uzależnień”

– Zajęcia ruchowe

– Prowadzenie zdrowego trybu życia

– Zdrowe odżywianie

– Rozwój przez sport

– Kształtowanie zdrowych nawyków

 • Moje miejsce we Wrocławiu:

– Wyjścia integracyjne

– Wolontariat

 • Rynek pracy i ja:

– Doradztwo zawodowe

– Warsztaty poruszania się po rynku pracy

– Warsztaty z organizacji pracy

– Zasady bezpieczeństwa w pracy

– Analiza mocnych i słabych stron

– Wyznaczanie celów i planowanie

– Przełamywanie barier utrudniających wejście na rynek pracy

– Tworzenie dokumentów aplikacyjnych

W ramach Reintegracji zawodowej realizowane są:

 1. Szkolenia komputerowe
 2. Szkolenia szycie i przeróbki krawieckie
 3. Kursy zawodowe kwalifikacyjne
 4. Warsztaty Team Building
 5. Staże u lokalnych pracodawców

Dodatkowo uzupełnieniem są konsultacje indywidualne w Punkcie Porad Prawnych oraz w zakresie indywidualnych potrzeb uczestnika.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy Wrocławia bez zatrudnienia (bezrobotni, nieaktywni i bierni zawodowo, niepobierający emerytury i renty)

– osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, chorobami psychicznymi, bezdomne, uzależnione od alkoholu i różnych środków odurzających, uchodźcy, zwalniani  zakładów karnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu, i ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Rekrutacja odbywa się w godz. 8:00 – 16:00, ul. Strzegomska 49 (Wrocław), tel. 71 782 35 11.

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Wrocławskie Centrum Integracji

ul. Strzegomska 49

53-611 Wrocław

Partner projektu:

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

ul. Skoczylasa 8

54-071 Wrocław

Oferujemy szkolenia zawodowe, kursy komputerowe, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Szkolenia zawodowe połączone są z wypłatą środków finansowych.

Rekrutacja odbywa się w godz. 8:00 – 16:00, ul. Strzegomska 49 (Wrocław), tel. 71 782 35 11.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Działanie: 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Lider projektu: Gmina Wrocław

Partner: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content