Pomoc dla dzieci rolników. ARMiR przyznaje 1500 zł na zakup komputera do nauki

pixabay

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wychodzi naprzeciw rolnikom, których dzieci w dobie pandemii uczą się zdalnie.

W terminie do 30.12.2020 r. ARMiR prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera.

Kto może liczyć na wsparcie?

  • Rodzina w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunowi został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r. jest ustalany jako suma:

  • dochodu z gospodarstwa rolnego – obliczonego jako iloczyn liczby ha przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym ustalanej na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na rok 2019 r. i kwoty 3 244 zł;
  • dochodu netto obliczonego na podstawie zeznania podatkowego za 2019 r., jako różnica między kwotą stanowiącą podstawę do obliczenia podatku a kwotą obliczonego podatku – w przypadku pozyskiwania dochodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • dochodu netto za 2019 r. ustalanego na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów – w przypadku pozyskiwana dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pomoc jest przyznawana jednemu z rodziców/opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2020/Komputery/14/Wniosek_zatwierdzony_komputery_2020_pdf.pdf

Więcej o wsparciu dla rodzin rolniczych:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content