Nowe, korzystniejsze zasady wynajmu mieszkań komunalnych

mat. pras. SM Południe

Rada Miejska Wrocławia zatwierdziła proponowane zmiany dotyczące zasad wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych. Teraz łatwiej będzie zawrzeć  umowę na czas nieokreślony na zajmowany lokal. Ułatwiono także uzyskanie tytułu prawnego do lokalu w przypadku zgonu lub wyprowadzenia się dotychczasowego najemcy. Przyjęte zmiany umożliwiają większej grupie osób uzyskanie tytułu prawnego do lokalu bez konieczności wykonywania remontu na własny koszt.  

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami lokatorzy, którym upływa okres obowiązywania  umowy najmu socjalnego, mogą w zależności od dochodu zawrzeć:

– umowę najmu socjalnego dotychczas zajmowanego lokalu przy dochodzie nieprzekraczającym 1200 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 840 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

– umowę na czas nieoznaczony na dotychczas zajmowany lokal przy nieprzekroczeniu dochodu 1800 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dotychczas po przekroczeniu w/w progów dochodowych najemca otrzymywał propozycję zawarcia umowy o remont lokalu na koszt własny pod warunkiem, że jego dochód nie przekraczał 4200 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz do 3600 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Teraz remontowanie lokalu na koszt własny nie jest już koniecznością. Natomiast zmiana zatwierdzona podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej dopuszcza możliwość zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony obecnie zajmowanego lokalu pod warunkiem, że dochód nie przekracza 4200 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 3600 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Pozostałe zmiany w uchwale dotyczą rozszerzenia możliwości regulowania tytułu prawnego do lokalu po zgonie lub wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy przy spełnieniu powyższych kryteriów dochodowych.  

– Projektowane zmiany przyczynią się do zapewnienia mieszkańcom większej pewności i stabilności w zakresie ich warunków mieszkaniowych oraz stworzą szerszy katalog sytuacji, w których dopuszcza się możliwość uregulowania tytułu prawnego do już zajmowanego lokalu mieszkalnego – podkreśla Sebastian Lorenc, wiceprezydent Wrocławia.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, co ma nastąpić niezwłocznie.

mat. prasiwe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content