XV Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego – Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrocławskiego

fot. Radio Rodzina

W dniu 4 czerwca odbyła się  XV Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego, podczas której Radni uchwalili absolutorium dla Zarządu. Z uwagi na wciąż istniejące obostrzenia związane z  koronawirusem COVID-19, obrady ponownie odbyły się w formie wideokonferencji. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński. Następnie po przyjęciu porządku obrad i protokołów z poprzednich sesji, Starosta Roman Potocki przedłożył sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym i podejmowanych działań związanych z koronawirusem.

Podczas posiedzenia przedstawiono „Raport o stanie Powiatu Wrocławskiego za rok 2019 r.”, który został poddany debacie.

Niezwykle ważnymi punktami XV Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego było rozpatrzenie przedstawionych przez Skarbnik Powiatu Wrocławskiego Małgorzatę Dreiseitel – Cieślik sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2019 rok oraz głosowanie nad udzieleniem Zarządowi wotum zaufania. Radni uchwalili oba sprawozdania budżetowe oraz po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

W porządku obrad znalazły się ponadto punkty dotyczące zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego oraz w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020.

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwały m.in. dotyczące nabycia i przekazania nieruchomości, w sprawie udzielania dotacji celowych z zakresu ochrony środowiska, a także uchwałę zmieniająca uchwałę określającą przystanki komunikacyjne oraz warunki korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Wrocławski.

Na zakończenie przedstawione zostały interpelacje i zapytania Radnych oraz wnioski i oświadczenia.

mat.prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content