GIS wydał wytyczne dla organizatorów pielgrzymek

fot. Radio Rodzina

W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, a organizator musi zapewnić odpowiednie zabezpieczenie sanitarno-higieniczne – to główne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Przewodniczący Rady KEP do spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek biskup Krzysztof Zadarko zaleca daleko idącą roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów.

„Organizatorzy pielgrzymek powinni przeszkolić pielgrzymów w zakresie znajomości „Wytycznych GIS”, odebrać od nich deklaracje potwierdzające znajomość zasad i przepisów bezpieczeństwa i zobowiązanie ich stosowania” – wskazał biskup Zadarko. Dodał też, że ostateczną decyzję o kształcie pielgrzymki diecezjalnej lub zakonnej podejmuje biskup diecezji lub – w przypadku zakonów – prowincjał.

Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że w pielgrzymce mogą brać udział tylko osoby zdrowe, uczestnicy powinni zostać zapoznani z wytycznymi GIS dotyczącymi postępowania podczas epidemii. Są to: obowiązek częstego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji osuszonych dłoni, zachowanie dystansu społecznego pomiędzy ludźmi (rekomendowane są 2 metry) oraz unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Na organizatorach pielgrzymek spoczywa też obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków zakwaterowania, dostatecznej ilość toalet i umywalni, dostępu do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje też funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym.

„W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinien być wezwany transport medyczny” – czytamy w dokumencie.

Następnie, według wytycznych, należy powiadomić właściwą miejscu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

„W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej” – czytamy w dokumencie.

iar/gk

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content