Absolutorium dla prezydenta Jacka Sutryka

mat.pras.

Zakończyła się XXIII sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Radni przyjęli Raport o Stanie Gminy za 2019 rok, a także udzielili absolutorium prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 25 Radnych, przeciw głosowało 9, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.

Raport został przedstawiony osobiście przez prezydenta Wrocławia. – To był dobry rok, w którym kontynuowaliśmy wzrost gospodarczy i poprawianie jakości życia mieszkańców Wrocławia. Oczywiście, jest to proces. Poprawa komunikacji z Nowym Dworem czy Leśnicą nie może sprawić, że zapomnimy o Psim Polu i Jagodnie. Wszystko to jednak wymaga czasu oraz mądrego zaprojektowania często niełatwych procesów inwestycyjnych i pieniędzy – mówił Jacek Sutryk.

BUDŻET MIASTA

W 2019 r. zarówno dochody, jak i wydatki przekroczyły 4,9 miliarda zł. Deficyt wyniósł 53 mln zł, to jest o ponad 200 mln zł mniej, niż zakładano w projekcie budżetu. Nadwyżka operacyjna, czyli kluczowy element świadczący o kondycji finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w ubiegłym roku wyniosła 383 mln zł. Wzrosły także dochody per capita, czyli w przeliczeniu na mieszkańca – o 22 proc. (licząc rok do roku).

INWESTYCJE

Miasto konsekwentnie pozyskuje środki unijne na realizację projektów infrastrukturalnych i społecznych. W 2019 r. w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE do budżetu miasta wpłynęło 161 mln zł.  W ubiegłym roku na realizację kluczowych zadań inwestycyjnych przeznaczono 587 mln zł. Najważniejsze zadania dotyczyły następujących obszarów: transport (241 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (89 mln zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (61 mln zł) oraz oświata (50 mln zł). Co ważne, łączny koszt tych zadań inwestycyjnych jest o wiele większy.

– Największe inwestycje obejmujące remonty i budowy mostów, nowych odcinków dróg oraz tras tramwajowych to koszty przekraczające miliard złotych. Większość to inwestycje już rozpoczęte – remont mostów Pomorskich (ok. 70 mln zł), budowa TAT (I etap – 170 mln zł), trasy tramwajowej na Popowice (I etap – 63 mln zł) lub inwestycje posiadające podpisane umowy – kolejne etapy inwestycji TAT (II etap – 87 mln zł), trasy tramwajowej na Popowice (II etap – 163 mln zł), budowy Alei Stabłowickiej (ok. 188 mln zł), nowych mostów Chrobrego (ok. 70 mln zł) czy mostu Wschodniego (ok. 234 mln zł z wkładem MPWiK) – wskazywał prezydent.

RYNEK PRACY

We Wrocławiu bezrobocie w zasadzie przestało istnieć. W 2019 r., według danych Powiatowego Urzędu Pracy, Wrocław odnotował bezrobocie na poziomie 1,6 proc. Była to, obok Poznania, Warszawy, Sopotu i Katowic, najniższa stopa bezrobocia wśród dużych polskich miast. Od 2018 r. stopa bezrobocia we Wrocławiu zmalała o 0,2 pkt. proc. i była znacznie niższa niż wynik całej Polski (5,1 proc.), a także całej Unii Europejskiej (6,8 proc.).

EDUKACJA I OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

W 2019 r. wydatki bieżące poniesione na oświatę wynosiły ponad 1,3 mld zł. To ćwierć budżetu Wrocławia. Jednak przekazana kwota subwencji oświatowej oraz dotacji przedszkolnej wyniosła jedynie 685 mln zł. – Wystarczyła więc na pokrycie tylko nieco ponad połowy wydatków na edukację szkolną i przedszkolną. Resztę pieniędzy musieliśmy dorzucić z budżetu miasta. Ten nasz wkład w oświatę co roku rośnie,  tym bardziej, że w ubiegłym roku byliśmy dodatkowo obciążeni kosztami wprowadzonej przez rząd reformy oświaty oraz podwyżek dla nauczycieli – mówił prezydent Wrocławia.

W roku szkolnym 2019/2020 miasto prowadziło 156 szkół różnych poziomów, do których uczęszczało ponad 66 tys. uczniów. W tym samym czasie do przedszkoli uczęszczało 27 996 dzieci (co oznacza wzrost o 696 miejsca). Miasto w ubiegłym roku zbudowało dwa przedszkola publiczne – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23 przy ul. Przedwiośnie 47 oraz Przedszkole nr 17 przy ul. Okulickiego 2a, a także otworzyło placówkę na Stadionie Miejskim.  W planach na ten rok, już realizowanych, a także na rok przyszły znajduje się kolejnych ponad 2,5 tys. miejsc w przedszkolach.

W skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków (placówki publiczne), wchodzi 16 żłobków. W sumie w placówkach publicznych i niepublicznych opieką zostało objętych 7333 dzieci. W ubiegłym roku oddano do użytku kolejną publiczną placówkę – filię żłobka nr 5 na osiedlu Nowe Żerniki.

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA, ZIELONA I BŁĘKITNA INFRASTRUKTURA

We wrześniu 2019 r. Rada Miasta przyjęła „Plan adaptacji miasta Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030 (MPA)”. Dokument stał się obowiązującym elementem strategii klimatycznej miasta.

– Chcę radykalnie poprawić jakość powietrza w mieście. Moim celem jest likwidacja wszystkich pieców pozaklasowych w miejskim zasobie komunalnym. Dlatego już w zeszłym roku rozpocząłem kampanię „Wrocław bez smogu” i akcję „Zmień piec”. Na program wymiany pieców planujemy przeznaczyć do 2024 r. 330 mln zł. Każdy wnioskodawca może otrzymać 20 tys. zł na likwidację pieca wraz z wymianą okien – mówił prezydent Sutryk. Mieszkańcy mogą ubiegać się także o 4 tys. zł dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Program przewiduje również obniżki lub zwolnienia czasowe z czynszu dla najemców lokali komunalnych.

Dodatkowo w 2019 r. miasto zwiększyło powierzchnię parków o 48 ha, zieleńców o 18 ha, zaś zieleni przyulicznej o 4,7 ha.  Wydatki bieżące na zieleń wzrosły do ponad 26 mln zł. Uruchomiono także pilotaż programu „Złap deszcz”, opracowano wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym „Standardy planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury”, czy „Katalog Dobrych Praktyk” – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze zabudowanym.

Pełen Raport o Stanie Gminy za rok 2019 znajduje się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykul/836/39990/raporty-o-stanie-miasta

inf. pras. UMW

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content