Świdnica wspiera aktywnych mieszkańców

herb Świdnicy

Po raz kolejny mieszkańcy Świdnicą mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej.
Zakres działań w ramach tego przedsięwzięcia nie może wychodzić poza zadania gminy, a są nimi m.in.: budowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury będących własnością gminy; działalność charytatywna;
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości; działalność na rzecz mniejszości narodowych; promocja i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki.

Sednem realizacji inicjatyw lokalnych jest nie tylko to, że mieszkańcy zgłaszają wnioski w sprawie konkretnych realizacji, ale biorą w nich także aktywny udział. Poza dobrym pomysłem grupa musi zaproponować wkład własny, niezbędny do realizacji zgłoszonego projektu, niekoniecznie finansowy. Może być on rzeczowy, bądź w formie prac społecznych.
Wniosek może zgłosić nieformalna grupa mieszkańców, jak i organizacja pozarządowa. W
ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu inicjatywy lokalnej dofinansowano m.in. imprezę
rekreacyjno-sportową pn. „Orientuj się w Świdnicy”, czyli organizację zajęć szkoleniowych z zakresu biegów na orientację dla dzieci ze szkół podstawowych, a także „Sportowe wakacje”, czyli m.in. organizacje pięciu turniejów piłkarskich dla najmłodszych świdniczan i wyjazd ponad 50 dzieci do Lubina na mecz polskiej Ekstraklasy.

  • Chcemy, aby mieszkańcy mieli jak największy wpływ na miasto, dlatego zachęcamy do
    składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. To doskonała okazja dla aktywnych ludzi z pomysłem na jego realizację. Takie działania integrują lokalną społeczność i budują więzi
    międzyludzkie – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach inicjatywy lokalnej wystarczy tylko złożyć
wniosek – dostarczyć go w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Świdnicy lub w formie
elektronicznej na adres k.werecki@um.swidnica.pl, przy czym wniosek ten musi być
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

mat. pras. \ UM Świdnica

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content