Poznają tajemnice Eucharystii

fot. Radio Rodzina

Katecheci, duszpasterze oraz wszyscy zainteresowani tematem Eucharystii biorą udział w drugim dniu, 49. edycji Wrocławskich Dni Duszpasterskich. Wydarzenie organizowane jest przez Papieski Wydział Teologiczny i wpisało się w tradycję uczelni.

Drugi dzień WDD rozpoczął się od części wykładowej. Tą część prowadził ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak, prorektor PWT, który na początku przedstawił dzisiejszych prelegentów, a także zaprosił pierwszego z nich, ks. dra Jacka Froniewskiego z PWT we Wrocławiu. 

Pierwsza z prelekcji nosiła temat „Eucharystia jako pamiątka uobecniająca życiodajną ofiarę Chrystusa”. Podczas wykładu została ukazane znaczenie żydowskiej Paschy jako pamiątki. Kluczowe w wykładzie były słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Wykazane zostało znaczenie i autentyczność tych słów.

W dalszej części padło pytanie dotyczące Eucharystii jako ofiary przebłagalnej, a prelegent powołując się na słowo Boże i Tradycję Kościoła udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Na koniec została podjęta refleksja na temat biblijnego rozumienia „pamiątki” i przedstawiona rewolucja w kontekście jej rozumienia, począwszy od I wieków, przez czasy reformacji, Soboru Trydenckiego i czasów współczesnych.

Następnie głos zabrał ks. dr Krzysztof Porosło z UPJPII w Krakowie. Podczas swojego wykładu prelegent przybliżył temat: „<<Stań się tym, co przyjmujesz.>> Owoce Komunii Świętej”. Na samym początku, ks. Porosło podzielił się swoim świadectwem formacji w Oazie Ruchu Światło – Życie, swoich doświadczeń jako uczestnik i animator. Zaznaczył, że tam nastąpiła jego decyzja w kontekście życia eucharystycznego. W tym kontekście nawiązał do tego, aby dbać i pielęgnować stan łaski uświęcającej, poprzez spowiedź i Komunię św.

                Katecheci, obecni na auli PWT mogli podczas wykładu zapoznać się z historią i tradycją przyjmowania Komunii św. Co ciekawe, im częściej odprawiano Mszę św. tym zmniejszała się ilość osób uczestniczących w Komunii św. Wynikało to też z większej świadomości swojej grzeszności, a przez to i chęcią postu i pokuty. Z czasem zostało to unormowane przez Sobór Laterański IV czy też w latach późniejszych przez Sobór Watykański II. Dziś także można spotkać się ze skrajnościami. Jedna z nich relatywizuje grzech a druga prowadzi do zaniku praktyki Komunii św.

                Dalszy ciąg wykładu to ukazanie Komunii św. jako istotnego momentu Mszy św. Prelegent zwrócił uwagę na postawy przyjmowane przez wiernych po przyjęciu Komunii św., a także przybliżył ryt bizantyjski chcąc pokazać słuchającym, że Komunia św. jest zjednoczeniem całego Kościoła.

                Podsumowując ks. Porosło zaznaczył, że owocem Komunii św. jest zjednoczenie z Panem Bogiem. Ma to być przemienienie nasza. Inny owoc to uświadomienie sobie, że inni też poprzez Komunię św. zostali przemienieni. Poza tym, prelegent przypomniał, że wylanie Ducha Świętego najpełniejsze jest podczas Eucharystii. Z kolei przybliżając kolejny owoc Komunii św. prelegent powołał się na św. Matkę Teresę z Kalkuty, która zalecała siostrom godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, aby mogły potem w biednych, ubogich, schorowanych ludziach widzieć Chrystusa. Stąd też w łaźni, w której posługiwały siostry, był napis „Body Christ”.

Na zakończenie ks. Porosło użył cytatu ze św. Jana Chryzostoma: „Chrystus w Eucharystii nie potrzebuje szat, ale czystej duszy; natomiast Chrystus w drugim człowieku wymaga wielkiego starania. Uczmy się mądrości oraz oddawania czci Chrystusowi w taki sposób, w jaki On sam sobie tego życzy. Najmilszym kultem jest dla Niego ten kult, którego On sam pragnie, a nie ten, który my za taki uważamy.”

Jako ostatni swoje słowo skierował ks. prof. UKSW Dariusz Kurzydło. Temat jego prelekcji brzmiał: „Czego brakuje współczesnemu duszpasterstwu sakramentalnemu? Opcja Franciszka. Na samym początku zostało zaznaczone, że nie ma ogólnej odpowiedzi na zadane w temacie pytanie albo jest ona banalna. Podczas wykładu prelegent ukazał nauczanie papieża Franciszka, który w swoim nauczaniu stawia na Kościół prosty, zrozumiały, czytelny, wiarygodny. Jest to o tyle ważne, że odczuwalne są różnice w kontekście kulturowym i materialnym. Podczas wykładu zostało pokazane duszpasterstwo sakramentalne jako dawanie Chrystusa ludziom, aby był z nimi i ich prowadził. Ważna też jest odpowiedzialność za Kościół. W tym kontekście katecheci zostali zachęceni, aby zadali swoim uczniom pytanie: „Jakiego Kościoła pragniesz?”, a następnie zaangażowali się w budowanie tej wspólnoty.

Problemem współczesnego człowieka jest problem relacji. Mimo, że w dzisiejszym świecie komunikacja międzyludzka jest prostsza, w ludziach istnieje głód relacji, rozmowy. To ważne, aby podejmując działania duszpasterskie towarzyszyć wiernym w tej drodze.

49. Wrocławskie Dni Duszpasterskie dobiegają końca. Uczestnicy mogli przybliżyć sobie tajemnicę Eucharystii. Zwieńczeniem tej konferencji jest Msza św., która o g. 15:00 sprawowana jest w Katedrze Wrocławskiej przez bpa Andrzeja Siemieniewskiego.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content