Grupa Johanneum

Regulamin akcji SMSI. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem akcji jest Katolickie Radio Rodzina, Katedralna 4, 50-328 Wrocław, zwane dalej Organizatorem

2. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

3. W imieniu Katolickiego Radia Rodzina na podstawie wzajemnej umowy podmiotem zawierającym umowy z operatorem sieci komórkowych w Polsce jest Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina.


II. Zasady uczestnictwa w akcji


1. Aby wziąć udział w akcji INTENCJE należy na numer 71601 wysłać SMS zaczynający się od prefiksu INTENCJE, następnie należy podać treść intencji. Całkowity koszt jednego SMS to 1 zł netto (plus VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Po otrzymaniu SMSa z intencją Radio przedstawia treści tych intencji do modlitwy Anioł Pański oraz modli się w intencjach słuchaczy o godz. 15:00 w Koronce do Bożego Miłosierdzia oraz Apelu Jasnogórskim.

2. Aby w udział w akcji DEDYKACJE należy na numer 72601 wysłać SMS zaczynający się od prefiksu DEDYKACJE , następnie należy podać treść życzeń. Całkowity koszt jednego SMS to 2 zł netto (plus VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Po otrzymaniu SMSa Radio przekazuje na swojej antenie treść dedykacji w Radiowym Koncercie Życzeń

3. Aby wziąć udział w akcji RODZINA należy wysłać SMS zaczynający się od prefiksu RODZINA na wybrany numer, następnie należy podać treść smsa. Dostępne numery to: 71601 (koszt 1 zł netto + VAT), 72601 (koszt 2 zł netto + VAT), 76567 (koszt 6 zł netto + VAT), 79567 (koszt 9 zł netto + VAT), 91983 (koszt 19 zł netto + VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Po otrzymaniu SMSa przez Radio, słuchacz bierze udział w konkursach organizowanych przez rozgłośnię, mogąc wygrać nagrody rzeczowe.

4. Aby wziąć udział w akcji POMAGAM należy wysłać SMS o treści POMAGAM na wybrany numer. Dostępne numery to: 76567 (koszt 6 zł netto + VAT), 79567 (koszt 9 zł netto + VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Osoby które prześlą SMS o treści POMAGAM objęte są codzienną modlitwą. Modlitwy te na antenie Radia Rodzina to: Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Apel Jasnogórski. Osoby te tworząc w ten sposób duchową wspólnotę: „Rodzinę Radia Rodzina” wspierającą się modlitewnie oraz współdziałającą w realizacji wspólnych celów ewangelizacyjnych wiary katolickiej i wzajemnego wspomagania rozwoju wiary. To wsparcie duchowe jest wdzięcznością rozgłośni w zamian za pomoc tych, którzy wspierają radio. Słuchacze, którzy przekażą w treści SMSa adres pocztowy do redakcji, otrzymają w formie papierowej dwa razy w roku biuletyn Radia Rodzina, pod warunkiem dobrowolnego przekazania rozgłośni swojego adresu korespondencyjnego do celów wysyłki.

5. Aby wziąć udział w akcji WSPIERAMY należy wysłać SMS o treści WSPIERAMY na wybrany numer. Dostępne numery to: 76567 (koszt 6 zł netto + VAT), 79567 (koszt 9 zł netto + VAT), 91983 (koszt 19 zł netto + VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Osoby które prześlą SMS o treści POMAGAM objęte są codzienną modlitwą. Modlitwy te na antenie Radia Rodzina to: Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Apel Jasnogórski. Osoby te tworząc w ten sposób duchową wspólnotę: „Rodzinę Radia Rodzina” wspierającą się modlitewnie oraz współdziałającą w realizacji wspólnych celów ewangelizacyjnych wiary katolickiej i wzajemnego wspomagania rozwoju wiary. To wsparcie duchowe jest wdzięcznością rozgłośni w zamian za pomoc tych, którzy wspierają radio. Słuchacze, którzy przekażą w treści SMSa adres pocztowy do redakcji, otrzymają w formie papierowej dwa razy w roku biuletyn Radia Rodzina, pod warunkiem dobrowolnego przekazania rozgłośni swojego adresu korespondencyjnego do celów wysyłki.

6. Po wysłaniu SMS z intencją uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający udział w akcji.

7. Organizator zastrzega, że nie wszystkie otrzymane wiadomości SMS zostaną odczytane na antenie.

8. Akcja SMS nie stanowi działalności gospodarczej i obejmuje intencje modlitewne Katolickiego Radia Rodzina oraz konkursy i dedykacje. Udział w akcji nie stanowi zbiórki publicznej.


III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania akcji.


IV. Postanowienia ogólne


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

2. Wszelkie spory i roszczenia związane z akcją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.