Grupa Johanneum

Co dalej ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia?

22.08.2018 13:50 Krzysztof Pieszko

 

Co dalej ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia?

 

Spór toczony pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska a inwestorem Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, tj. Urzędem Marszałkowskim, nabiera tempa.

Wojciech Rejman, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym czytamy m.in.:

„Dnia 2 sierpnia 2018 r. Inwestor, tj. Województwo Dolnośląskie, reprezentowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przedłożył w RDOŚ nowy raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający zmiany w zakresie inwestycji w wybranym do realizacji wariancie „P1”. Raport ten dodatkowo uzupełnił 10 sierpnia 2018 r. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery raporty ooś oraz 12 uzupełnień, których treść niejednokrotnie się wyklucza. Powoduje to, że organ prowadzący postępowanie (RDOŚ) jest zobowiązany do wszechstronnego wyjaśnienia rozbieżności, które wynikają z dokumentacji przedłożonej przez inwestora.”

W dalszej treści oświadczenia możemy przeczytać, że RDOŚ zarzuca Urzędowi Wojewódzkiemu żądanie o odstąpienie od dalszych wyjaśnień.

„Po analizie przedłożonych dokumentów, w tym „żądań” Inwestora o odstąpienie od dalszych wyjaśnień, co do uzasadnienia wyboru proponowanego wariantu, stwierdzić należy, że „żądania” Wnioskodawcy nie mają umocowania w przepisach prawa. Organ prowadzący postępowanie jest związany wyłącznie przepisami prawa, nie zaś subiektywnym odczuciem Inwestora, co do kompletności materiału dowodowego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie może zakończyć postępowania, jeżeli wszystkie okoliczności faktyczne mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy nie zostały wyjaśnione. W przypadku tej inwestycji raport wciąż zawiera nieścisłości/rozbieżności, których wyjaśnienie jest konieczne.”

Ponadto RDOŚ wzywa UM do przeprowadzenia konsultacji społecznych ws. Południowego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

O komentarz do oświadczenia poprosiliśmy Jerzego Michalaka, członka zarządu województwa dolnośląskiego. – Schowam swoją dumę w buty i będę robił wszystko pokornie, by pan dyrektor wydał tę decyzję – mówił Jerzy Michalak.


Wojciech Rejman Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wzywa również Urząd Marszałkowski do przeprowadzenia konsultacji. Te, zdaniem marszałka Jerzego Michalaka, odbyły się.


Wszystko wskazuje na to, że na południowy fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia będziemy musieli jeszcze zaczekać.