Grupa Johanneum

W #DWK o III edycji Turnieju Liturgicznej Służby Ołtarza w Wołowie

05.06.2018 12:53 Mateusz Cieniawski

 

W #DWK o III edycji Turnieju Liturgicznej Służby Ołtarza w WołowieFot. MC/RR

 

Już po raz trzeci do Wołowa zawita turniej piłkarski Liturgicznej Służby Ołtarza. Zmagania odbędą się 23 czerwca. W tym roku wydarzenie wspiera reprezentant Polski – Piotr Zieliński.

W ubiegłym roku turniej był podzielony na dwie kategorie U12 i U19. W tym roku będzie podobnie, jednak są wprowadzone zmiany, które przybliża ks. Wojciech Buźniak organizator wydarzenia z parafii św. Wawrzyńca w Wołowie:


Turniej uczy panować nad emocjami – dodaje ks. Marek Leśniak, diecezjalny duszpasterz LSO:


Turniej rozpocznie się Mszą świętą pod przewodnictwem o. bpa Jacka Kicińskiego o godzinie 9:00 w parafii św. Wawrzyńca w Wołowie.

Posłuchaj rozmowy, którą prowadził Mateusz Cieniawski:


Część 2:


REGULAMIN TURNIEJU:

 

Regulamin rozgrywek III Turnieju Piłki Nożnej 

dla Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Wrocławskiej.

§1 Rozgrywki II Turnieju Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Wrocławskiej,

rozgrywa się w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, zgodnie z postanowieniami niniejszego

regulaminu. 

§2 Cele:  rozwijanie sportowych pasji u LSO Archidiecezji Wrocławskiej, kształtowanie zdrowego

aktywnego stylu życia, nawiązanie relacji i zaciśnięcie więzi pomiędzy LSO z różnych parafii naszej

archidiecezji, pomiędzy ministrantami, lektorami i ceremoniarzami a duszpasterzami, a także pewnego

rodzaju wynagrodzenie LSO za ich całoroczny trud służby przy ołtarzu.   

§3 Termin i miejsce 

1. Turniej rocznika:  U12 i U19 rozgrywany jest w sobotę 23.06.2017 w godzinach 10:30-17:30

2. Turniej rozpoczyna się Mszą Świętą w kościele św. Wawrzyńca w Wołowie o godz. 9:00.

Udział we Mszy Świętej jest jednoznaczny z potwierdzeniem uczestnictwa w Turnieju.

Drużyny nie biorące udziału w Eucharystii będą wykluczone z rozgrywek.   

3. Terminy gier ustala koordynator przed inauguracją Turnieju w oparciu o liczbę zgłoszonych

drużyn. Turniej odbywać się będzie na  boiskach z naturalną  murawą na Stadionie Miejskim

im. Ryszarda Janeckiego w Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Wołowie przy ul. Trzebnickiej 4

§4 Uczestnicy 

       1. Dopuszcza się przeprowadzenie rozgrywek w następujących kategoriach wiekowych: U-12

dzieci urodzone w roku 2005 i młodsze (szkoła podstawowa); U-19 młodzież urodzona w roku 2004

do 1999 (gimnazjum + szkoła średnia)

       2. Prawo udziału w Turnieju posiadają ministranci, lektorzy i ceremoniarze archidiecezji

wrocławskiej, których przynależność do LSO potwierdzona zostanie przez księdza opiekuna na piśmie

(w przypadku jego nieobecności) bądź osobiście przed rozpoczęciem Turnieju. 

        3. Zawodnik ma prawo reprezentować w ramach rozgrywek danej kategorii wiekowej wyłącznie

drużynę, do której został przypisany podczas zapisów.  

§5 Drużyny

       1. Drużyny składają się z 7 zawodników oraz opiekuna (zaleca się by był nim ksiądz).  

        2. W Turnieju weźmie udział 16-20 drużyn w każdej kategorii wiekowej, podzielonych na 4/5

grupy 4/5 zespołowe 

       3. Opiekun/Ksiądz jest jedyną osobą upoważnioną do zgłaszania koordynatorowi spornych

kwestii regulaminowych oraz próśb organizacyjnych dotyczących prowadzonej drużyny. 

 §6 Zgłoszenia 

    1. Do Turnieju przyjmowane są zgłoszenia drużynowe. 

    2. Zgłoszeń dokonywać należy u koordynatora Turnieju.  

    3. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 19.06.2017 na adres e-mail:

turniej.lso.archidiecezja.wroc@gmail.com lub wyczerpania puli wolnych miejsc ustalonych. 

    4. Całkowita odpowiedzialność za skład drużyny spoczywa na osobie zgłaszającej/księdzu

opiekunie. 

     5. W Turnieju mogą brać udział jedynie drużyny zgłoszone w ustalonym terminie. 

     6. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

      7. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach II Turnieju Piłki Nożnej LSO w kat. U12 i U19 

zobligowana jest do dostarczenia następujących dokumentów przed rozpoczęciem turnieju:

ü Lista uczestników danej drużyny podpisana przez księdza opiekuna (jest jednoznacznie

potwierdzeniem przynależności osób zgłoszonych do LSO)

ü Pisemna zgoda podpisana przez rodzica/opiekuna, każdego zawodnika do lat 18 biorącego

udział w turnieju, oświadczenie wyrażające zgodę na udział w turnieju i wykorzystaniu

wizerunku zawodnika przez Organizatorów. Legitymacje szkolne, bądź inny dokument 

ze zdjęciem stwierdzający tożsamość zawodnika.

§7 Wpisowe do Turnieju: UDZIAŁ W TURNIEJU JEST BEZPŁATNY

§8 System rozgrywek – kategoria U-12 i U-19

      1. Szczegółowy schemat rozgrywek Turnieju ustalony zostaje w oparciu o ilość zgłoszonych

drużyn. 

§9 Rozgrywki 

      1. Udział biorą wszystkie zgłoszone drużyny. 

      2. Mecze rozgrywane będą w 4/5 grupach 4/5 zespołowych. 

      3. Podział zespołów na grupy dokonywany jest wg doboru losowego. 

      4. Mecze wewnątrz grupy rozgrywane są wg zasady każdy z każdym. Z grup trzy najlepsze

drużyny awansują do grupy o nazwie Liga Mistrzów i walczą o miejsca od 1-6. Reszta drużyn, które

zajęły miejsca 4 i 5 zagrają w grupie o nazwie Liga Europejska.  

       5. Spotkania są punktowane wg zasady: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt za remis i 0 pkt za porażkę.

       6. W przypadku tej samej ilości punktów, o miejscu w tabeli decyduje wynik spotkania pomiędzy

zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisu brana jest pod uwagę różnica ilości bramek

strzelonych do straconych, przy ich równości rozstrzyga ilość bramek strzelonych. Przy dalszym braku

rozstrzygnięcia organizator zarządza losowanie.

       7. W przypadku tej samej ilości punktów pomiędzy więcej niż dwoma zespołami tworzona jest

„mała tabela”. W pierwszej kolejności pod uwagę brane są wyniki spotkań pomiędzy

zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisów lub równej ilości punktów decyduje różnica

ilości bramek strzelonych do straconych w małej tabeli; następnie ilość bramek strzelonych w małej

tabeli. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia liczy się różnica pomiędzy liczbą bramek strzelonych i

straconych w dużej tabeli, a następnie rozstrzyga ilość bramek strzelonych w dużej tabeli. Przy dalszej

równości organizator zarządza losowanie. 

     8. Wyniki fazy pucharowej decydują o miejscach zajętych w Turnieju. 

§10 Przepisy 

      1. Zespoły składają się z 5 zawodników w polu i bramkarza (1+5) w kategorii wiekowej U-12, z 5

zawodników w polu i bramkarza (1+5) w kategorii wiekowej U-19. 

      2. Zawodnicy grają w obuwiu sportowym dostosowanym do gry na trawie – zakaz metalowych

korków. 

     3. Piłki do gry w rozmiarze 4 kat. U12; piłki o rozmiarze 5 kat. U19, dostarczone przez 

organizatora. 

     4. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi :

Dla 4 zespołów w grupie → 2 x 10 min 


Dla 5 zespołów w grupie → 1 x 15 min 


Dla 6 zespołów w grupie → 1 x 12 min 


Dla 7 zespołów w grupie → 1 x 10 min lub inny wymiar czasowy w zależności od liczby zgłoszonych

drużyn (określa organizator Turnieju).


     5. Wymiary bramek: 5x2.


     6. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów kat. U12; 9 m kat.U19 


     7. Wymiary boiska wynoszą:


kat. U19 - 50-60 m. (długość) x 26-35 m. (szerokość); 


kat. U11 - 40-46 m. (długość) x 26-30 m. (szerokość) 


     8. Wznowienie piłki  z autu -zawodnik wykonuje podanie po ziemi. Piłka nie może zostać

podniesiona ponad wysokość kolan sędziego (ok. 50 cm). Przy wznawianiu piłki z autu odległość

zawodnika drużyny przeciwnej wynosi min. 3 metry. 


     9. Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza dowolne przy czym piłka nie może przekroczyć

linii środkowej przed uprzednim kontaktem z powierzchnią bądź zawodnikiem. 


    10. Wprowadzenie piłki do gry z linii środkowej musi zostać poprzedzone podaniem. 


    11. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi minimum jeden sędzia. 


     12. Sędzia może karać zawodników dwuminutowym lub pięciominutowym wykluczeniem z gry 

w przypadku przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania (odpowiednio żółta 

i czerwona kartka). 


    13. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki kara

zostaje anulowana, trener zespołu ukaranego czerwoną kartką może wprowadzić w takim przypadku

innego zawodnika. 


    14. Opiekun każdej z drużyn zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów

tożsamości zawodników i przedstawienia go na prośbę koordynatora. 


    15. Weryfikacji dokumentów tożsamości może dokonywać wyłącznie koordynator rozgrywek 

w obecności zainteresowanych trenerów, po uprzednim zgłoszeniu prośby przez opiekuna zespołu

weryfikującego nie później niż do końca meczu. Wnioski zgłaszane po wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane. 


§11 Przepisy porządkowe 


   1. W czasie zawodów obowiązują zasady idei Fair Play. 


   2. Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia

papierosów, zakaz ten dotyczy również tak zwanych papierosów elektronicznych. 


   3. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektu podczas trwania zawodów.     4. Wszelkie próby zakłócenia porządku rozgrywek spotkań turniejowych oraz przerw pomiędzy

nimi dokonywane przez: zawodników, trenerów, opiekunów  bądź rodziców, będą przez organizatora

karane m.in. upomnieniami, walkowerami czy wykluczeniem uczestników z Turnieju.


 §12 Walkowery i wykluczenia


    1. Walkowery weryfikuje się jako przegraną 0-3 na niekorzyść drużyny ukaranej. Wyjątek stanowi

przyznanie obopólnego walkowera, który skutkuje zakończeniem spotkania wynikiem 0-0 


    2. Walkower drużynie przyznaje się gdy: a) z własnej winy nie stawi się na zawody w przeciągu 5

minut od wyznaczonej godziny, b) w spotkaniu wziął udział zawodnik nie uprawniony do gry,

zweryfikowany w odpowiednim czasie, c) w której ilość zawodników będzie mniejsza niż 4 dzieci, d)

drużyna samowolnie opuści boisko, e) której zawodnik, trener, opiekun lub rodzic w czasie zawodów

czynnie znieważył sędziego, przedstawiciela organizatora bądź reprezentantów innej drużyny, f) której

trener nie okazał dokumentów zawodników na prośbę organizatora, 


   3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower – utrzymuje

się wynik uzyskany na boisku. 


  4. W przypadku notorycznego łamania postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu drużyna może

zostać ukarana wykluczeniem z Turnieju.  


§13 Dane kontaktowe


   1. Wszystkie zapytania, zgłoszenia do Turnieju proszę kierować do koordynatorów turnieju:

turniej.lso.archidiecezja.wroc@gmail.com


* Uwaga, organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.


* Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator Turnieju.